Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Ginekološka klinika

 

Porodnišnica Ljubljana - KO za perinatologijo

• Aktualno v porodnišnici

• Naročanje in obiski

• Šola za starše

• Video Šola za starše

• Ambulantna dejavnost

• Hospitalni oddelki

• Samoplačniške storitve

• Donacije

• O nas

• Galerija

 

O nas

 

Pogled na Porodnišnico iz Zaloške ceste

 

slikako1_(1).jpg
Vhod za porodnice iz Šlajmerjeve ulice

Klinični oddelek (KO) za perinatologijo ali porodnišnica Ljubljana, stoji na Šlajmerjevi ulici 4 od leta 1987. Porodnišnica je največja od vseh 14 slovenskih porodnišnic. Kot „mestna“ porodnišnica pokriva področje osrednjega dela Slovenije in je hkrati največji perinatalni terciarni center v Sloveniji, pa tudi med večjimi v Evropi. Tu se rodi približno tretjina vseh slovenskih otrok.

Klinični oddelek za perinatologijo je osrednja učna ustanova za potrebe dodiplomskega študija Medicinske fakultete, za specializacijo iz ginekologije in porodništva ter drugih specializacij, priznava jo tudi EBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology).

Na KO za perinatologijo se redno izobražujejo dijaki Srednje zdravstvene šole, študentje Medicinske fakultete, študentje Fakultete za zdravstvo, reševalci, specializanti ginekologije in porodništva, družinske medicine, urgentne medicine ter zdravniki sekundariji. V okviru Kliničnega oddelka za perinatologijo potekajo raziskovalni projekti v sodelovanju z Ministrstvom za znanost in tehnologijo (MZT) oziroma drugimi partnerji.

Ob raziskovalnem in pedagoškem delu skrbimo za širjenje znanja s področja perinatologije in neonatologije na rednih letnih srečanjih in šolah. Redno izobraževanje zaposlenih poteka tedensko v v obliki seminarjev, analize dela, obravnave kliničnih primerov in opozorilnih nevarnih dogodkov.

KO za perinatologijo sestavljajo porodni blok in sprejemno triažna ambulanta, oddelek za prenatalno medicino (oddelek E), perinatalni dnevni center (PDC), ambulanta za ogroženo nosečnost, ambulante za fetomaternalno diagnostiko in terapijo, enota za intenzivno nego novorojenčkov (EINN) in enota za intenzivno terapijo novorojenčkov (EITN), enota za intenzivno perinatalno medicino (A oddelek) in oddelek otročnic A, oddelki za porodništvo in otročnice (B, C, D), ambulanta za vodenje rizičnih otrok, mlečna kuhinja z laktarijem, klinična psihologinja, šola za starše.

Porodnišnica Ljubljana kot terciarni center s svojim zdravstvenim timom, zdravniki ginekologi in porodničarji in anesteziologi, medicinskimi sestrami in babicami, skrbi za najbolj ogrožene in najbolj bolne nosečnice celotne Slovenije.

Novorojenčkom prijazna porodnišnica zagotavlja 24-urno sobivanje matere in novorojenčka, kar v celoti izvajamo na oddelku, v EIN pa je možen le delni „rooming-in“.

Posteljica in pult za nego otroka sta ob materini postelji, kar omogoča nemoten stik matere z novorojenčkom, njuno spoznavanje, dojenje, čustveni odnos med njima se lažje razvije. Osebje lahko hkrati skrbi tako za mamo kot otroka.

Kje se nahajamo?

Kako do nas?

Do naše lokacije najlažje prispete z mestnim avtobusom št. 2, 11, 20 (postajališče Klinični center).

Če potujete z avtomobilom, vam svetujemo, da si olajšate iskanje parkirnega mesta z uporabo ene od dveh bližnjih parkirnih hiš (PH ŠENTPETER in PH MEKSIKO) ali prosto mesto poiščete pri enem izmed mnogih zasebnih plačljivih parkirišč.

V bližini se nahaja tudi železniška postaja (Ljubljana Vodmat).

Na križišču Zaloške in Njegoševe ceste ter na križišču Zaloške ceste in Grablovičeve ulice se nahajata postajališči za samopostrežno izposojo koles sistema BicikeLJ.

 

Zgodovina

Porodništvo je bilo več tisočletij v rokah žensk, ki so pomagale pri porajanju. Kot veda se je porodništvo v Evropi in tudi na Slovenskem začelo razvijati šele v drugi polovici 18. stoletja. Z zdravstvenimi reformami cesarice Marije Terezije smo v Ljubljani dobili prvo babiško šolo leta 1753, ki šteje za začetek ljubljanske medicinske šole. Z uvedbo usmerjenega izobraževanja so jo leta 1981 razpustili.

zgo.jpg

Začetnik slovenske porodniške šole je bil Franc Klopstein. Prelomni korak se je zgodil leta 1773, ko je na šolo prišel prodorni porodničar Balthasar Hacquet. Za njim se je uveljavil zlasti kirurg in porodničar Anton Makovic, ki je poučeval v slovenščini in v bohoričico prevedel in napisal prvo medicinsko knjigo, babiški učbenik »Prašanja inu odgovori čez všegarstvu« (1782) in »Podvučenje za babice« (1788). Po Makovičevi zaslugi sta bila leta 1789 v ljubljanskem meščanskem špitalu odprta porodniški oddelek in najdenišnica. Leta 1782 so ustanovili ljubljanski Medikokirurški licej, zaprli pa po marčni revoluciji 1848. Pouk sta nadaljevala Anton Melzer in Jan Matoušek, ki je s pomočjo jezikoslovca in pisatelja Valentina Vodnika napisal učbenik »Babištvo ali porodničarski vuk za babice« (1818), s katerim smo dobili lepo slovensko porodniško izrazoslovje. K nadaljnjemu razvoju babištva je veliko prispeval prim. dr. Alojz Valenta s knjigo »Porodoslovje za babice« (1860, 1886 nova izdaja z naslovom »Učna knjiga za babice o porodoslovji«), izdajal pa je tudi letna poročila o ginekološko-porodniškem delu v ljubljanski bolnišnici. Njegovo delo je nadaljeval sin, prim. dr. Alfred Valenta pl. Marchthurn z dvema predelanima izdajama očetovega učbenika pod naslovom »Učna knjiga za babice« (1903, 1911) in objavljanjem strokovnih člankov. Delo porodnišnice se je bistveno izboljšalo s selitvijo na novo lokacijo ob Zaloški cesti leta 1896. Leta 1919 je vodstvo porodnišnice in pouk babištva prevzel prim. dr. Alojz Zalokar, ki je v času med dvema svetovnima vojnama odločilno vplival na razvoj zdravstva, še posebej pa na porodništvo in ginekologijo. Uspelo mu je pridobiti tudi veliko stavbo na Šlajmerjevi ulici v Ljubljani, kjer so leta 1923 sprejeli prve porodnice in kjer je uredil prvo posvetovalnico za nosečnice.

zgo2.jpg

Po letu 1945 je prevladala doktrina porajanja v bolnišnicah. Širjenje mreže posvetovalnic za nosečnice je omogočilo razvoj preventivnega zdravstvenega varstva mater in otrok. Na pobudo prof. dr. Pavla Lunačka se je porodniška dejavnost prostorsko razširila in načrtno so pospešili vzgojo srednjega in visokošolskega porodniškega osebja.

zgo3.jpg

Ljubljanski ginekološko-porodniški oddelek je leta 1945 postal univerzitetna klinika, ki je kot pedagoška ustanova s svojimi profesorji (Pavel Lunaček, Franc Novak, Vito Lavrič, Vladimir Trampuž, Draško Vilfan) izobrazila številne generacije ginekologov in porodničarjev za Slovenijo in nekdanjo Jugoslavijo. Ko je vodstvo klinike leta 1955 prevzel prof. Novak, so zaradi naraščanja števila porodov leta 1957 v Ljubljani ustanovili še Mestno porodnišnico (prim. Ivan Pavšič). Ta porodniški oddelek se je leta 1972 preselil v nove prostore v drugem nadstropju nove stavbe Kliničnega centra, leta 1987 pa v novo ljubljansko porodnišnico.

VIZITKA VIZITKA
PORODNIŠNICA LJUBLJANA - KO ZA PERINATOLOGIJO

Šlajmerjeva 4
1000 Ljubljana

T: (01) 522 60 04 (informacije) od ponedeljka do petka, od 6.30 do 16.30.

nova_porodnisnica.jpg
Nova stavba Porodnišnice

PREDSTOJNIK
mag. Gorazd Kavšek, dr. med., svetnik
T: 01/522 71 88
 
GL. MED. SESTRA
Urška
mag. Urška Vozelj, dipl. m. s.
T: (01) 522 61 05, (01) 522 71 87