Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

Arhiv obvestil

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

RAZISKAVA MNENJA PACIENTOV

 
  Svet zavoda obravnaval Finančni načrt za leto 2020 22.7.2020

Leto 2020 bo posebno in za vedno zapisano v našo zgodovino, saj se je svet po dobrih 100 letih ponovno soočil s pandemijo. Univerzitetni klinični center Ljubljana je kot osrednja zdravstvena ustanova v Sloveniji prevzel glavno breme pri obravnavi pacientov. Tako je eden glavnih ciljev zavoda, da v največji možni meri realizira delovni program, saj je v obdobju epidemije prišlo do izpada 6.324 hospitalizacij akutne bolnišnične obravnave, 1.080 hospitalizacij elektivnih posegov, 22.002 ambulantnih prvih pregledov ter 35.401 ambulantne diagnostike, 1.334 neakutne bolnišnične obravnave in 3.459 drugih obravnav.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) v 76. členu pravi, da bo izvajalcem zdravstvene dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije povrnjeno 80 % izpadlega programa v obdobju epidemije, kar znaša 21,4 milijonov evrov. Ker je bil zavod več let v finančni sanaciji, v okviru katere je bil sanacijski ukrep tudi zmanjšanje zalog, je bilo ob nastopu epidemije potrebno povečati zaloge zdravil in medicinsko potrošnega materiala. Posebno pozornost smo ob epidemiji posvetili zaščiti zaposlenih na svojih delovnih mestih, zato smo vzpostavili zadostne zaloge osebne varovalne opreme.

Hkrati z omenjenim, pa je bilo, ob večletni podfinanciranosti zdravstva in s tem zapostavljanju nabav sodobne opreme in infrastrukture, potrebno kupiti dodatno in novo opremo ter prenoviti in dograditi izolacijske prostore. Stroški za našteto znašajo 13,2 milijonov evrov in bodo povrnjeni iz sredstev Evropskega solidarnostnega sklada. Upoštevajoč omenjeno, danes znanim dejstvom in nadaljnji zavezanosti k doseganju poslovne odličnosti, Univerzitetni klinični center planira uravnoteženo poslovanje.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) je glavni partner, ki pa skladno z določili Splošnega dogovora še vedno ne izpolnjuje zakonskih zavez in tako strošek dela v ceni zdravstvenih storitev ne financira zadostno, zato ima zavod presežek odhodkov nad prihodki vezano na strošek dela 3,81% oziroma 5,9 milijonov evrov.
Storitve za zdravljenje pacientov okuženih s SARS-CoV 2 v Splošnem dogovoru niso posebej definirane, temveč ZZZS želi opredelitev direktnih stroškov. Ne glede na zapisano, pa je epidemija prinesla nov način obravnave pacientov, ki terja kakovostno in predvsem varno obravnavo. Strokovne smernice priporočajo 10 minutno zračenje prostorov med obravnavo pacientov v ambulantah, spremljanje zdravstvenega stanja pacientov en dan pred obravnavo in pa tik pred vhodom v ustanovo ter uporabo osebne varovalne opreme tako za paciente kot za zaposlene. Hkrati to terja dodatne izolacijske prostore oziroma sive cone v katerih je moč obravnavati paciente s povečanim tveganjem za okužbo z virusom SARS-CoV 2. Omenjeno pomeni, da bo Univerzitetni klinični center Ljubljana na letnem nivoju imel višje stroške ob manjši realizaciji delovnega programa v specialistični ambulantni dejavnosti, kar znaša 3.9 milijonov evrov nepokritih stroškov.

Poslovanje do konca maja 2020 
Za plačnika ZZZS smo v obdobju januar – maj 2020 obračunali 33.237 pacientov (kar je 80,7% načrtovanega programa in 79,6% lanskoletnega) oziroma 63.116 uteži. Povprečna realizirana utež za plačnika ZZZS je 1,93. Za ostale plačnike smo obravnavali še 287 pacientov.
- Na področju transplantacijske dejavnosti je sedem programov doseglo ali preseglo lanskoletno obdobno realizacijo, pri štirih programih pa ni doseglo, kar predstavlja 2.877.627 EUR izgubljenih prihodkov.
- Na področju prospektivne dejavnosti je bilo glede na preteklo leto nerealiziranega programa v skupni vrednosti 5.309.274 EUR. Od tega največ 1.352.797 EUR pri programu operacij na odprtem srcu, 557.429 EUR pri programu operacije hrbtenice in 525.544 EUR pri programu endoproteza kolka.
- V specialističnih ambulantnih dejavnostih je realizacija nižja od lani za 958.290 točk oziroma 86.827 obiskov, kar predstavlja izgubo prihodka v višini 3.152.984 EUR. Največje odstopanje realizacije je pri dejavnosti kirurgije za 602.445 EUR, ORL za 364.257 EUR in pediatrije za 331.193 EUR.
 

BV_CerfOznake_EN15224_B