Youtube Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Izobraževalni dogodki

 

Pripravništvo

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENEGA UČINKA ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

ZDRAVNIK V DRUŽBI

 

Klinične študije

Spoštovane pacientke, spoštovani pacienti sodelujoči v kliničnih študijah


25. maja 2018 je začela veljati evropska uredba o varstvu podatkov (GDPR). Za shranjevanje in obdelavo osebnih podatkov veljajo strožje zahteve.

Ker se pri kliničnih raziskavah, ki potekajo v UKCL, zbirajo osebni podatki, vas na tem mestu obveščamo o novih zahtevah in vaših pravicah. Podatki o bolniku in soglasja, ki ste jih podpisali za študijo, še vedno veljajo. Ta informacija je le dopolnilo, saj v Evropski uniji obstaja enotne zahteva oz. regulativa za varstvo osebnih podatkov. Preostali zdravstveni zapisi ostanejo nespremenjeni.

Kot udeleženec v raziskavi imate pravico kadarkoli pridobiti informacijo o osebnih podatkih, ki jih izvajalec raziskave zbira in obdeluje (vključno z brezplačno izdelavo kopije), in lahko zahtevate popravek ali izbris skladno z uredbo in področno zakonodajo. Poleg tega vas opozarjamo na  obstoječo pravico do pritožbe pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS www.ip-rs.si ).

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov UKCL:
dr. Marko Zebec Koren,
E: gdpr@kclj.si .Za klinična testiranja zdravil je odgovorna ga. Eva Taja Cimerman, univ. dipl. prav.:
E: eva.taja.cimerman@kclj.si
T:+386 1 522 21 47
F: +386 1 522 11 38

Številka pogodbe

Naslov klinične študije

Mesto izvajanja (organizacijska enota)

Glavni raziskovalec

Začetek veljavnosti

Vrsta študije

1276/17

Klinična evalvacija naprave za kontinuirano spremljanje glukoze  pri 10-dnevni raziskave nošnje in vadbe pri ljudeh z diabetesom

Interna klinika, diabetologija

Andrej Janež

2017

neinterventna

1465/17

Prospektivna, multicentrična opazovalna študija o vaarnosti zdravilapo  pridobitvi dovoljenja za promet za ovrednotenje dolgoročnega varnostnega profila zdravljenja z zdravilom LEMTRADA pri bolnikih z recidivnimi oblikami multiple skleroze

Nevrološka klinika 

Saša Šega Jazbec

2017

neinterventna

2896/17

Učinkovitost adalimumaba pri bolnikih z zmernim do hudim hidradenitis supporativa - mednarodna raziskava v vsakdanji klinični praksi - HARMONY

Dermatovenerološka klinika 

Mateja Dolenc Voljč

2017

neinterventna

3281/17

varnost in učinkovitost nizkomolekularnega heparina v obdobju 72ur, ki mu sledi dabigatran za zdravljenje akutne pljučne embolije z zmernim tveganjem -PEITHO 2

Interna klinika, žilne bolezni

Kozak Matija

2017

neinterventna

3283/17

12-urno testiranje z meritvami glukoze v krvi s 15 minutnim intervalom z uporabo merilnika YSI

Interna klinika, diabetologija

Andrej Janež

2017

neinterventna

3668/17

Zdravilo Eltrombopag za zdravljenje trombocitopenije zaradi mielodisplastičnih sindromov z nisko ali vmesno stopnjo tveganja

Interna klinika, hematologija

Barbara Skobec

2017

neinterventna

3610/17

Cascade Continous Glucose Monitor za neprekinjeno spremljanje krvnega sladkorja v podkožni medceličnini

Interna klinika, diabetologija

Andrej Janež

2017

neinterventna

3598/17

Meritve intime-medije in ekstremne karotidne arterije z uporabo QIMT ter hitrosti pulznega vala z metodo aplanacijske tonometrijenpri otrocih in mladostnikih

Pediatrična klinika, diabetologija

Tadej Battelino

2017

neinterventna

2069/17

Prospektivna, odprta, multicentrična raziskava faze 3 b za oceno učinkovitosti in varnosti personalizirane profilakse z zdravilom Human-cl rh FVIII pri predhodno zdravljenih odraslih bolnikih s hudo hemofilijo A

Pediatrična klinika, diabetologija

Kotnik Faganel barbara

2017

interventna

1997/17

Randomizirano, dvojno slepo, s placebom nadzorovano, multicentrično preskušanje za dokaz koncepta zdravljenja difuzne kožne oblike sistemske skleroze z zdravilom IVA337

Interna klinika, revmatologija

Matija Tomšič

2017

interventna

2143/17

Odprta raziskava z eno skupino za oceno učinkovitosti in varnosti okrelizumaba pri bolnikih z zgodnjo recidivno-remitentno multiplo sklerozo

Nevrološka klinika

Saša Šega Jazbec

2017

interventna

1206/17

Odprto, randomizirano, multicentrično in kontrolirano preskušanje 3.faze, za oceno farmakokinetike in farmakodinamike edoksabana in za primerjavo učinkovitosti in varnosti edoksabana s standardnim antikoagulantnim zdravljenjem pri pediatričnih bolnikih od rojstva do manj kot 18 let s potrjeno vensko trombembolijo (VTE)

Pediatrična klinika, diabetologija

Janez Jazbec

2017

interventna

2527/17

Randomizirana, za opazovalca slepa multinacionalna paralelna študija lll faze, kontrolirana s primerjalnim cepivom, ki ni cepivo proti gripi, za otroke, stare od 6 do 35 mesecev, za ocenjevanje varnosti in učinkovitosti kandidata za kvadrivalentno cepivo

Infekcijska klinika

Marko Pokorn

2017

interventna

2072/17

Preemptivno farmakogenomsko testiranje za preprečevanje neželenih učinkov zdravil

Interna klinika, nefrologija

Gregor Mlinšek

2017

neinterventna

2067/17

Učinkovitost in varnost semaglutida 1,0 mg enkrat na teden v primerjavi z liraglutidom 1,2 mg enkrat na dan kot dodatek k 1-3 peroralnim antidiabetičnim zdravilom (QAD) pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2

Interna klinika, diabetes

Andrej Janež

2017

interventna

0514/18

oskrba bolnikov z visokim tveganjem po vstavitvi biorazgradljive polimerne opornice pri skrajšanem in pri podaljšanem načinu zdravljenja DAPT -MASTER DAPT

Interna klinika, kardiologija

Matjaž Bunc

2018

neinterventna

0506/18

Breme migrene v specializiranih centrih za glavobol, v katerih zdravijo paciente po neuspešnem profilaktičnem zdravljenju (študija BECOME)

Nevrološka klinika

Fajko Bajrović

2018

neinterventna

0434/18

Klinično preskušanje medicinskega pripomočka Cascade Continuous Glucose Monitor, ki se uporablja za neprekinjeno spremljanje krvnega sladkorja v podkožni medceličnini

Interna klinika, diabetes

Andrej Janež

2018

neinterventna

0590/18

Randomizirano, dvojno slepo klinično preskušanje faze lll za primerjavo ABT-494 s placebom in z adalimumabom pri bolnikih z aktivnim psoriatičnim artritisom, ki se niso ustrezno odzvali na zdravljenje z vsaj enim nebiološkim imunomodulirajočim antirevmatičnim zdravilom (DMARD)-SELECT-PsA 1

Interna klinika, revmatologija

Matija Tomšič

2018

interventna

0594/18

Odkrivanje borelij v zgodnjem obdobju lymske borelioze z uporabo T2Borrelia Panela

Infekcijska klinka

Franc Sterle

2018

neinterventna

0972/18
 

Merjenje regionalne možganske tkivne nasičenosti s kisikom kot vodila za dovajanje kisika v vdihanem zraku pri nedonošenčkih v obdobju takojšnje tranzicije

 

Ginekološka klinika Lili Kornhauser Cerar 2018 neinterventna
1470 / 2018 Dolgoročna varnostna študija o uporabi zdravila vedolizumad
 
Interna klinika, KO za gastroenterologijo David Drobne 2018 neinterventna
1471 / 2018 Večnacionalna študija faze IV, ki ocenjuje vzorec zdravljenja iz vsakodnevne klinične prakse pri predhodno zdravljenih bolnikih, ki prejemajo Kovaltry kot profilakso v okviru katerega se bojo zbirali podatki o profilaktičnem režimu odmerjanja , učinkovitosti in varnosti zdravljenja z zdravilom Kovaltry v vsakodnevni klinični praksi
 
Interna klinika, KO za hematologijo Irena Preložnik Zupan 2018 neinterventa
1585/18 Multicentrično, prospektivno, randomizirano, kontroliranopreskušanje za oceno hlajenja kot dodatnega zdravljenja ob perkutani koronarni intervenciji pri bolnikih z akutnim miokardnim infarktom Interna klinika CIIM Marko Noč 2018 interventna
1470/18 Prospektivna, mednarodna, opazovalna kohortna študija za primerjavo zdravila vedolizumab in drugih bioloških zdravil pri bolnikih z ulceroznim kolitisom in Crohnovo boleznijo Interna klikika, KO za gastroenterologijo David Drobne 2018 neinterventna
1586/18 Odprto, neprimerjalno multicentrično klinično preskušanje (faza lll) ruksolitiniba, dodanega kortikosteroidom , pri zdravljenju pediatričnih bolnikov z akutno reakcijo presadka pri gostitelju stopnje ll  lV po alogenski presaditvi krvotvornih matičnih celic Pediatrična klinika, KO za hematologijo Janez Jazbec 2018 interventna
2595/2018
 
Nenadzorovana, odprta multicentrična študija indukcijske imunske intolerance, izvedena z rFVIIIFc v obdobju 60 tednov pri bolnikih s hudo hemofilijo A z zaviralci pri katerih predhodna zdravljenja indukcijske imunske intolerance niso bila uspešna
 
Pediatrična klinika, hematologija
 
Barbara Faganel Kotnik 2018 interventna
3017/2018
 
Randomizirana, dvojno slepa,s placebom kontrolirana raziskava, ki ji sledi odprto obdobje zdravljenja za oceno učinkovitosti in varnosti alirakumaba pri otrocih in mladostnikih s heterozigotno družinsko hiperholesterolemijo Pediatrična klinika, endokrinologija Tadej Battelino 2018 interventna
3094/2018 Multicentrična, randomizirana, dvojno slepa s placebom kontrolirana raziskava 3. faze za oceno učinkovitosti in varnosti oktreotida v obliki kappsul pri bolnikih, ki so se predhodno biokemijsko odzvali na zdravljenje z analogi somatostatina v obliki injekcije in so to zdravljenje prenašali Interna klinika, endokrinologija Mojca Jensterle Sever 2018 interventna
3098/2018 Primerjava učinkov aplikacije levosimendana v primerjavi s placebom pri bolnikih z napredovalim kroničnim srčnim popuščanjem v ranljivem obdobju štirinajstih (14) tednov po hospitalizaciji Interna klinika, kardiologija Bojan Vrtovec 2018 interventna
3017/2018

 
Randomizirana, dvojno slepa , s placebom kontrolirana raziskava, ki ji sledi odprto obdobje zdravljenja za oceno učinkovitosti in varnosti alirokumaba pri otrocih in mladostnikih s heterozigotno druinsko hiperholesterolemijo
 
Pediatrična klinika, endokrinologija
 
Tadej Battelino

 
2018 interventna
30612/2018

Multicentrična, dvojno slepa, randomizirana, s placebom kontrolirana raziskava razdelana v dveh skupinah s testiranjem občutljivosti na antibiotike clarithromycin in metronidazole

Interna klinika, KO za gastroenterologijo
 
Matjaž Homan 2018 interventna
3020/2018
 

Randomizirano, dvojno slepo, s placebom in aktivno učinkovino nadzorovano klinično preskušanje faze 3 s paralelnima krakoma za oceno učinkovitosti, varnosti in farmakokinetike dasiglukagona v primerjavi s placebom in zdravilom GlucaGen, uporabljenim kot reševalna terapija za hude hipoglikemije pri otrocih s sladkorno boleznijo tipa 1, ki so zdravljeni z inzulinom

Pediatrična klinika,

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

Tadej Battelino 2018 Interventna

3347/2018

 

Uporaba zdravila Iksazomib v okviru programa predhodne dostopnosti PRMM-5014

Interna klinika, KO za hematologijo

 

Samo Zver 2018 neinterventna
3346/2018
 
Klinično preskušanje za primerjavo učinkovitosti in varnosti zdravila NNC0148-0287 (insulin 287) enkrat na teden in insulina glargin enkrat na dan, oba uporabljena v kombinaciji uporabljena v kombinaciji z metforminom z zaviralci DDP-4 ali brez njih pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2, ki se še niso zdravili z insulinom
 
Interna klinika, KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Andrej Janež 2018 Interventna

 

BV_CerfOznake_EN15224_B