Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Registri pacientov

 

Pripravništvo

 

Strokovni izpiti

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 

postopek preverjanja in potrjevanja

NPK Zobozdravstveni asistent / zobozdravstvena asistentka 6815877011

 

 

Roki

Prijava v postopek:    odprta do nadaljnjega          Prijavnica (DOC) >> 

Pregled osebnih zbirnih map:    predvidoma v jeseni 2022 (datum bo objavljen naknadno)

Neposredno preverjanje (ustno z zagovorom):    predvidoma v jeseni 2022 (datum bo objavljen naknadno)

Vstopni pogoji

Kandidat, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo, mora izpolnjevati strokovna znanja in spretnosti (Poklicni standard, Katalog strokovnih znanj in spretnosti):

  • najmanj srednja strokovna izobrazba s področja zdravstvene nege,
  • opravljen strokovni izpit na področju zdravstvene dejavnosti za poklic Tehnik zdravstvene nege/Tehnica zdravstvene nege,
  • najmanj 2 (dve) leti delovnih izkušenj na področju zobozdravstvene asistence (referenca/delodajalčevo potrdilo).

 

Strošek postopka

V skladu z Metodologijo oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji (Priloga 1 Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij) znaša pregled osebne zbirne mape s potrditvijo nacionalne poklicne kvalifikacije 190,00 EUR (DDV že vključen). V primeru, da je kandidat po pregledu osebne zbirna mape napoten na preverjanje znanja, je cena celotnega postopka 236,00 EUR (DDV že vključen).

 

Prijava v postopek

Prijavnico (podatek o plačniku je obvezen) in osebno zbirno mapo (OBVEZNE PRILOGE: potrdilo o izobrazbi, potrdilo o strokovnem izpitu, potrdilo o delovni dobi na področju zobozdravstvene asistence, življenjepis, razna druga potrdila - izobraževanja, usposabljanja*) pošljite s klasično pošto na naslov Univerzitetni klinični center Ljubljana, Center za izobraževanje, Nives Turk, Vrazov trg 1, 1525 Ljubljana, s pripisom: "Prijava v postopek NPK ZA".

*Dokazila morajo biti verodostojna in veljavna (odražajo dejansko znanje in sposobnosti kandidata in se nedvoumno nanašajo nanj).

Komisija presoja ustreznost dokazil – posamezno (glede na verodostojnost, ustreznost in veljavnost) in osebno zbirno mapo kot celoto (zadostnost, raznolikost, kompleksnost). Kandidat lahko predloži dokazila o usposabljanju oz. izpopolnjevanju, potrdila o udeležbi na seminarjih in tečajih, certifikate izdane v skladu s predpisi, ki urejajo priznavanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, potrdila delodajalcev o usposabljanju z delom, dokazila o pridobljenem znanju in opravljenih obveznostih po delih izobraževalnega programa, potrdila o delovnih izkušnjah, referenčna pisma, svoje izdelke, pohvale, nagrade, strokovne članke in druga podobna dokazila. Na potrdilih morajo biti podatke o izdajatelju, kandidatu (osebno ime in vsaj še en podatek, ki se veže nanj – rojstni datum, naslov, …) in podpis odgovorne osebe. Dopisi, ki jih izdajajo pravne osebe, morajo imeti uradno glavo s podatki pravne osebe. Če je dopis izdala državna institucija, žig, jasno berljiv podpisnik, številka dopisa in datum izdaje dokumenta. Če podjetje izdaja referenčno pismo kandidatu, je zaželeno, da so v njem tudi kontaktni podatki osebe, ki v primeru dvoma lahko potrdi verodostojnost dokumenta. Ravno tako je zaželeno, da so v referenčnih pismih strank, ki so fizične osebe, zapisani kontaktni podatki osebe, ki je pismo napisala. Dokazilo mora zagotavljati, da je znanje, ki ga posameznik ima, še vedno uporabno in je posameznik, na podlagi pridobljenega in osvojenega znanja, sposoben zastavljeno nalogo ustrezno opraviti. Pri dokazilih, ki so formalne narave, torej s katerimi je kandidat pridobil izobrazbo (spričevala, diplome) ali dokazili s katerimi mu je bila priznana raven kvalifikacije in s tem plačilni razred v podjetju, kjer je bil ali je še vedno zaposlen ne moremo presojati časovne veljavnosti saj pravice, ki izhajajo iz teh dokazil ne zastarajo.

 

Informacije in svetovanje

Center za izobraževanje
Nives Turk, mag. org.
T: 01 522 90 19, 01 522 37 53
E: izobrazevanje@kclj.si; npk.za@kclj.si

 

 

Posodobljeno: 10.06.2022