Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Registri pacientov

 

Pripravništvo

 

Strokovni izpiti

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 

Strokovni izpiti za ZDRAVSTVENe DELAVCE IN ZDRAVSTVENe SODELAVCE

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana se izvajajo strokovni izpiti za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, po pooblastilu Ministrstva za zdravje, za naslednje poklice: Tehnica zdravstvene nege/Tehnik zdravstvene nege (TZN), Bolničarka-negovalka/Bolničar-negovalec (BOL-NEG), Farmacevtska tehnica/Farmacevtski tehnik (FARM TEH), Laboratorijska tehnica/Laboratorijski tehnik (LAB TEH), Zobotehnica/Zobotehnik (ZOB TEH), Kemijski tehnik (KEM TEH).

 

PREDPIS

Vsebino in potek strokovnega izpita ureja PRAVILNIK o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti v III. poglavju (v nadaljevanju: področni pravilnik).

 

VSEBINE

Strokovni izpit obsega naslednje vsebine:

 • Strokovne vsebine poklicnega področja,
 • Izbrane vsebine nujne medicinske pomoči,
 • Osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu,
 • Osnove pravne ureditve zdravstvenega varstva.

Podrobnejša vsebina strokovnega izpita po poklicih je objavljena v PRILOGI 3 področnega pravilnika.

 

GRADIVO

Ministrstvo za zdravje www.gov.si/zbirke/storitve/strokovni-izpit-za-zdravstvene-delavce-in-sodelavce/

 

IZPITNI ROKI

MESEC TERMIN ROK ZA PRIJAVO
Januar 26.1.2022 20. december 2021
Februar 23.2.2022 20. januar 2022
Marec 24.3.2022 20. februar 2022
April 20.4.2022 20. marec 2022
Maj 25.5.2022 20. april 2022
Junij 22.6.2022 20. maj 2022
Julij 20.7.2022 20. junij 2022
September 28.9.2022 20. avgust 2022
Oktober 26.10.2022 20. september 2022
November 23.11.2022 20. oktober 2022
December 21.12.2022 20. november 2022

Pridržujemo si pravico do spremembe plana izpitnih rokov, kakor tudi določitve izrednih izpitnih rokov, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

 

 

PRIJAVA (kliknite)

v Centru za izobraževanje, najkasneje do 20. v mesecu za naslednji mesec. Vljudno naprošamo za dosledno spoštovanje roka za prijavo.

Strokovni izpit opravlja pripravnik v mesecu, ko zaključuje pripravništvo, razen, če glavni mentor pripravnika predlaga skrajšanje pripravništva.

Kandidat lahko pristopi k strokovnemu izpitu največ petkrat, pri čemer se kot en pristop k strokovnemu izpitu šteje opravljanje posamezne vsebine ali pa strokovnega izpita v celoti.

 

PRILOGE K PRIJAVI

 • listina o pridobljeni izobrazbi (overjena kopija izvirnika). V primeru, da je pripravnik spremenil osebno ime, ki mu je bilo določeno ob rojstvu oz. v primeru, da je od izdaje listine o izobrazbi spremenil osebno ime, obvezno priloži k prijavnici izpis iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi ALI odločbo o spremembi osebnega imena (v izvirniku).
 • eventuelno odločba Ministrstva za zdravje glede opredelitve pripravništva in strokovnega izpita (delna oprostitev opravljanja izpita z določitvijo vsebin) in sklep delodajalca o skrajšanju pripravništva,
 • LIST PRIPRAVNIKA izpolnjen v celoti in opremljen s podpisi, z žigi, z datumi, s poročilom glavnega mentorja in z opravljenim preizkusom znanja in veščin pri delodajalcu (slednji je pogoj za pristop na strokovni izpit). Tehnice zdravstvene nege/Tehniki zdravstvene nege oddajo poleg Lista pripravnika tudi modro knjižico PROGRAM PRIPRAVNIŠTVA. Skrajni rok za oddajo lista in knjižice je 7 (sedem) dni pred izpitom. Vljudno naprošamo za dosledno spoštovanje roka.
 • dokazilo o plačilu stroškov strokovnega izpita (obvezno).


 

ODJAVA

 • pripravnik se odjavi sam, najpozneje 7 (sedem) dni pred izpitnim rokom

Če se pripravnik ne odjavi v roku oz. brez opravičljivega razloga ne pristopi k opravljanju posamezne vsebine ali strokovnega izpita v celoti, se šteje, da je k strokovnemu izpitu pristopil in ga ni opravil. OPRAVIČLJIVI RAZLOGI: bolezen, poškodba oz. drug izreden in nepredvidljiv zunanji dogodek, ki ga kandidat izkaže z ustreznim dokazilom, ki ga predloži Ministrstvu za zdravje najpozneje v 3 dneh po izpitnem roku.

 • odjavo pošlje pripravnik v Center za izobraževanje pisno na E: izobrazevanje@kclj.si
 • v odjavi navede pripravnik nadomestni izpitni rok, na katerega želite pristopiti. Plačilo se prenese v naslednji rok.

 

PLAČILO

Plačnik prvega opravljanja strokovnega izpita je delodajalec pripravnika. V primeru vseh naslednjih pristopov je podpisnik prijavnice in plačnik izpita pripravnik sam.

Strošek 1 (ene) vsebine je 50,00 EUR.

Prejemnik

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana

Koda namena OTHR
Znesek 200,00 EUR  
IBAN prejemnika SI56 0110 0603 0277 894
Davčna številka SI52111776
Sklic SI00 1280 datum izpita
Namen nakazila osebno ime kandidata (obvezno)
BIC/SWIFT BSLJSI2X

 

 

VABILO NA IZPIT

Obvestilo o datumu, uri in kraju preizkusa znanja prejme pripravnik na elektronski naslov (naveden na prijavnici) s strani Centra za izobraževanje. 

 

INFORMACIJE

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Center za izobraževanje, Vrazov trg 1

Andreja Kralj, univ. dipl. ped. T: 01 522 36 34 (37 53 - Bojan Veberič, 90 19 - Nives Turk), E: izobrazevanje@kclj.si

 

 

Posodobljeno: 01.07.2022