Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Registri pacientov

 

Pripravništvo

 

Strokovni izpiti

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 

Strokovni izpiti za ZDRAVSTVENe DELAVCE IN ZDRAVSTVENe SODELAVCE

Univerzitetni klinični center Ljubljana je s strani Ministrstva za zdravje pooblaščen za izvajanje strokovnih izpitov zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov za poklice: Tehnik zdravstvene nege/Tehnica zdravstvene nege (TZN), Bolničar-negovalec/Bolničarka-negovalka (BOL-NEG), Farmacevtski tehnik/Farmacevtska tehnica (FARM TEH), Laboratorijski tehnik/Laboratorijska tehnica (LAB TEH), Zobotehnik/Zobotehnica (ZOB TEH), Kemijski tehnik (KEM TEH).

Pripravnik zaključi pripravništvo, ko uspešno opravi predpisani program pripravništva in preizkus praktičnega in teoretičnega znanja.

 

Postopek prijave na strokovni izpit

1. Prijave sprejema Center za izobraževanje najkasneje do 20. v mesecu za naslednji mesec. Vljudno prosimo za dosledno spoštovanje roka za prijavo.

2. Ob prijavi je potrebno oddati original izpolnjeno in podpisano prijavnico, overjeno (lahko tudi s strani delodajalca opremljeno z žigom "Kopija enaka originalu/predloženemu dokumentu") kopijo listine o pridobljeni poklicni izobrazbi in eventuelno odločbo Ministrstva za zdravje glede opredelitve pripravništva in strokovnega izpita (delna ali v celoti oprostitev opravljanja pripravništva/delan oprostitev opravljanja strokovnega izpita) ter sklep delodajalca o skrajšanju pripravništva.

V primeru, da ste spremenili osebno ime, ki vam je bilo določeno ob rojstvu oz. v primeru, da ste od izdaje dokazila o izobrazbi spremenili osebno ime, obvezno priložite overjeno kopijo izpisa iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi ALI odločbo o spremembi osebnega imena)!

3. Najmanj 7 dni pred strokovnim izpitom je potrebno predložiti še knjižico Program pripravništva (Tehniki zdravstvene nege / Tehnice zdravstvene nege) ali List o pripravništvu, kateri mora biti v celoti izpolnjen, opremljen s podpisi in žigi in iz katerega mora biti razviden časovni in vsebinski potek programa pripravništva in uspešno opravljen preizkus praktičnega znanja (pogoj za pristop na teoretični del strokovnega izpita), in *ODLOČBO Ministrstva za zdravje ter predlagani program pripravništva.

*Če program pripravništva za vaš poklic še ni predpisan (objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije), ga morate poslati v potrditev na Ministrstvo za zdravje, ki vam izda odločbo o soglasju k predlaganemu programu pripravništva (2. odstavek 7. člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdrastvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, Uradni list RS, št. 47/18, 150/20; v nadaljevanju: Pravilnik).

4. Morebitno opravičilo za odložitev izpita je potrebno sporočiti takoj oziroma najkasneje 7 dni pred izpitom (4. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, Uradni list RS, št. 150/20) v Center za izobraževanje na E: izobrazevanje@kclj.si

5. Prijavitelj in pripravnik sta obveščena o datumu, kraju in razporedu strokovnega izpita pred predvidenim datumom strokovnega izpita po elektronski pošti.

6. Program strokovnega izpita obsega:  Strokovne vsebine poklicnega področja, Izbrane vsebine nujne medicinske pomoči, Osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu in Področno zakonodajo. Izpit se opravlja ustno.

7. Strošek strokovnega izpita je 200,00 EUR in mora biti plačan ob prijavi (12. člen Pravilnika). K prijavnici priložite potrdilo o plačilu.

Podatki za plačilo

  • Ime in naslov: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana
  • Koda namena: OTHR
  • Znesek: 200,00 EUR (50,00 EUR za 1 vsebino)
  • IBAN prejemnika: SI56 0110 0603 0277 894
  • Davčna številka: SI52111776
  • Referenca: SI00 1280/leto
  • Namen nakazila: osebno ime kandidata, datum strokovnega izpita
  • BIC/SWIFT: BSLJSI2X

8. Gradivo in seznam priporočene literature je objavljeno na spletni strani Ministrstva za zdravje, Lekarniške zbornice Slovenije, Zbornica laboratorijske medicine Slovenije, Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije (knjižica Program pripravništva za tehnike zdravstvene nege/tehnice zdravstvene nege).

9. Po uspešno opravljenem strokovnem izpitu prejme pripravnik Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu na predpisanem obrazcu (Priloga 3. Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, Uradni list RS, št. 47/18, 150/20).

Več informacij v Pravilniku o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 47/18, 150/20).

 

 

PLAN STROKOVNIH IZPITOV za leto 2021

26.1.2021, 23.2.2021, 24.3.2021, 21.4.2021, 12.5.2021, 26.5.2021, 24.6.2021, 28.7.2021, 25.8.2021, 22.9.2021, 23.9.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 16.12.2021

Pridržujemo si pravico do spremembe plana strokovnih izpitov, kakor tudi določitve izrednih izpitnih rokov, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

 

Informacije in prijave:

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Center za izobraževanje, Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana, pripis: "Prijava na strokovni izpit"

Nives Turk, mag. org.,
T: 01 522 90 19
E: nives.turk@kclj.si, izobrazevanje@kclj.si
Osebno: Vrazov trg 1, 2. nadstropje