Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Registri pacientov

 

Pripravništvo

 

Strokovni izpiti

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 

Strokovni izpiti za ZDRAVSTVENe DELAVCE IN ZDRAVSTVENe SODELAVCE

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana se izvajajo strokovni izpiti za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, po pooblastilu Ministrstva za zdravje, za naslednje poklice: Tehnica zdravstvene nege/Tehnik zdravstvene nege (TZN), Bolničarka-negovalka/Bolničar-negovalec (BOL-NEG), Farmacevtska tehnica/Farmacevtski tehnik (FARM TEH), Laboratorijska tehnica/Laboratorijski tehnik (LAB TEH), Zobotehnica/Zobotehnik (ZOB TEH), Kemijski tehnik (KEM TEH).

 

PREDPIS

Vsebino in potek strokovnega izpita ureja PRAVILNIK o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti v III. poglavju (v nadaljevanju: področni pravilnik).

 

VSEBINE

Strokovni izpit (usten) obsega naslednje vsebine:

 • Strokovne vsebine poklicnega področja,
 • Izbrane vsebine nujne medicinske pomoči,
 • Osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu,
 • Osnove pravne ureditve zdravstvenega varstva.

Podrobnejša vsebina strokovnega izpita po poklicih je objavljena v PRILOGI 3 področnega pravilnika.

 

GRADIVO

Ministrstvo za zdravje www.gov.si/zbirke/storitve/strokovni-izpit-za-zdravstvene-delavce-in-sodelavce/

 

IZPITNI ROKI v letu 2023

MESEC TERMIN ROK ZA PRIJAVO
September

27.9.2023 odpovedan

4. 10. 2023 nadomestni termin

 
Oktober 25.10.2023 20. september 2023
November 22.11.2023 20. oktober 2023
December 20.12.2023 20. november 2023

Pridržujemo si pravico do spremembe plana izpitnih rokov, kakor tudi določitve izrednih izpitnih rokov, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

 

IZPITNI ROKI v letu 2024

MESEC TERMIN ROK ZA PRIJAVO
Januar 24. 01. 2024 20. december 2023
Februar 28. 02. 2024 20. januar 2024
Marec 27. 03. 2024 20. februar 2024
April 24. 04. 2024 20. marec 2024
Maj 29. 05. 2024 20. april 2024
Junij 26. 06. 2024 20. maj 2024
Julij 24. 07. 2024 20. junij 2024
Avgust 28. 08. 2024 20. julij 2024
September 25. 09. 2024 20. avgust 2024
Oktober 23. 10. 2024 20. september 2024
November 27. 11. 2024 20. oktober 2024
December 18. 12. 2024 20. november 2024

Pridržujemo si pravico do spremembe plana izpitnih rokov, kakor tudi določitve izrednih izpitnih rokov, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

 

PRIJAVA (kliknite)

v Centru za izobraževanje, najkasneje do 20. v mesecu za naslednji mesec. Vljudno naprošamo za dosledno spoštovanje roka za prijavo.

Strokovni izpit opravlja pripravnik v mesecu, ko zaključuje pripravništvo, razen, če glavni mentor pripravnika predlaga skrajšanje pripravništva.

Kandidat lahko pristopi k strokovnemu izpitu največ petkrat, pri čemer se kot en pristop k strokovnemu izpitu šteje opravljanje posamezne vsebine ali pa strokovnega izpita v celoti.

 

PRILOGE K PRIJAVI

 • listina o pridobljeni izobrazbi (overjena kopija izvirnika). V primeru, da je pripravnik spremenil osebno ime, ki mu je bilo določeno ob rojstvu oz. v primeru, da je od izdaje listine o izobrazbi spremenil osebno ime, obvezno priloži k prijavnici izpis iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi ALI odločbo o spremembi osebnega imena (v izvirniku).
 • eventuelno odločba Ministrstva za zdravje glede opredelitve pripravništva in strokovnega izpita (delna oprostitev opravljanja izpita z določitvijo vsebin) in sklep delodajalca o skrajšanju pripravništva,
 • LIST PRIPRAVNIKA izpolnjen v celoti in opremljen s podpisi, z žigi, z datumi, s poročilom glavnega mentorja in z opravljenim preizkusom znanja in veščin pri delodajalcu (slednji je pogoj za pristop na strokovni izpit). Tehnice zdravstvene nege/Tehniki zdravstvene nege oddajo poleg Lista pripravnika tudi modro knjižico PROGRAM PRIPRAVNIŠTVA. Skrajni rok za oddajo lista in knjižice je 14 (štirinajst) dni pred izpitom. Vljudno naprošamo za dosledno spoštovanje roka.
 • dokazilo o plačilu stroškov strokovnega izpita (obvezno).


 

ODJAVA

 • pripravnik se odjavi sam, najpozneje 7 (sedem) dni pred izpitnim rokom

Če se pripravnik ne odjavi v roku oz. brez opravičljivega razloga ne pristopi k opravljanju posamezne vsebine ali strokovnega izpita v celoti, se šteje, da je k strokovnemu izpitu pristopil in ga ni opravil. OPRAVIČLJIVI RAZLOGI: bolezen, poškodba oz. drug izreden in nepredvidljiv zunanji dogodek, ki ga kandidat izkaže z ustreznim dokazilom, ki ga predloži Centru za izobraževanje najpozneje v 3 dneh po izpitnem roku.

 • odjavo pošlje pripravnik v Center za izobraževanje pisno na E: izobrazevanje@kclj.si
 • v odjavi navede pripravnik nadomestni izpitni rok, na katerega želite pristopiti. Plačilo in prijava se preneseta na ta rok.

 

PLAČILO

Plačnik prvega opravljanja strokovnega izpita je delodajalec pripravnika. V primeru vseh naslednjih pristopov je podpisnik prijavnice in plačnik izpita pripravnik sam.

Strošek 1 (ene) vsebine je 50,00 EUR.

Prejemnik

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana

Koda namena OTHR
Znesek 200,00 EUR  
IBAN prejemnika SI56 0110 0603 0277 894
Davčna številka SI52111776
Sklic SI00 1280 datum izpita
Namen nakazila osebno ime kandidata (obvezno)
BIC/SWIFT BSLJSI2X

 

 

VABILO NA IZPIT

Obvestilo o datumu, uri, kraju zagovora in članih izpitne komisije prejme pripravnik na elektronski naslov (naveden na prijavnici) s strani Centra za izobraževanje. 

 

INFORMACIJE

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Center za izobraževanje, E: izobrazevanje@kclj.si

 

 

Posodobljeno: 24.09.2023