Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Registri pacientov

 

Pripravništvo

 

Strokovni izpiti

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 

Strokovni izpiti ZDRAVSTVENIH DELAVCEV IN ZDRAVSTVENIH SODELAVCEV

Univerzitetni klinični center Ljubljana je s strani Ministrstva za zdravje pooblaščen za izvajanje strokovnih izpitov zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov s srednjo strokovno izobrazbo za poklice: Tehnik zdravstvene nege/Tehnica zdravstvene nege (TZN), Bolničar-negovalec/Bolničarka-negovalka (BOL-NEG), Farmacevtski tehnik/Farmacevtska tehnica (FARM TEH), Laboratorijski tehnik/Laboratorijska tehnica (LAB TEH), Zobotehnik/Zobotehnica (ZOB TEH), Kemijski tehnik (KEM TEH).

Pripravnik zaključi pripravništvo, ko uspešno opravi predpisani program pripravništva in preizkus praktičnega in teoretičnega znanja.

 

Postopek prijave na strokovni izpit

1. Prijave sprejema Služba za izobraževanje najkasneje do 20. v mesecu za naslednji mesec. Vljudno prosimo za dosledno spoštovanje roka za prijavo.

2. Ob prijavi je potrebno oddati original izpolnjeno in podpisano prijavnico, overjeno (ali s strani delodajalca opremljeno z žigom "Kopija enaka originalu/predloženemu dokumentu") kopijo listine o pridobljeni poklicni izobrazbi in eventuelno odločbo Ministrstva za zdravje glede opredelitve pripravništva in strokovnega izpita (delen oprostitve/skrajšanja).

V primeru, da ste spremenili osebno ime, ki vam je bilo določeno ob rojstvu, priložite k prijavi izpis iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi ALI odločbo o spremembi osebnega imena.

3. Najmanj 7 dni pred strokovnim izpitom je potrebno predložiti še knjižico Program pripravništva (Tehniki zdravstvene nege / Tehnice zdravstvene nege) ali List o pripravništvu, kateri mora biti v celoti izpolnjen, opremljen s podpisi in žigi in iz katerega mora biti razviden časovni in vsebinski potek programa pripravništva in uspešno opravljen preizkus praktičnega znanja (pogoj za pristop na teoretični del strokovnega izpita), in *ODLOČBO Ministrstva za zdravje ter predlagani program pripravništva.

*Če program pripravništva za vaš poklic še ni predpisan (objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije), ga morate poslati v potrditev na Ministrstvo za zdravje, ki vam izda odločbo o soglasju k predlaganemu programu pripravništva (veza: 2. odstavek 7. člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdrastvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, Uradni list RS, št. 47/18; v nadaljevanju: Pravilnik).

4. Morebitno opravičilo za odložitev izpita je potrebno sporočiti takoj oziroma najkasneje 5 dni pred izpitom v Službo za izobraževanje na E: izobrazevanje@kclj.si

5. Pripravnik je obveščen o datumu, kraju in razporedu strokovnega izpita 1 teden pred predvidenim datumom strokovnega izpita na elektronski naslov, ki ga je navedel na prijavnici.

6. Program strokovnega izpita obsega:  Strokovne vsebine poklicnega področja, Izbrane vsebine nujne medicinske pomoči, Osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu in Področno zakonodajo. Izpit se opravlja ustno.

7. Strošek strokovnega izpita je 200,00 EUR in mora biti plačan ob prijavi (veza: 12. člen Pravilnika). K prijavnici priložite potrdilo o plačilu.

Podatki za plačilo

  • Ime in naslov: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana
  • Namen plačila: Osebno ime pripravnika - datum izpita
  • Koda namena: OTHR
  • Znesek: 200,00 EUR (oz. kot piše v obvestilu)
  • IBAN prejemnika: SI56 0110 0603 0277 894
  • Davčna številka: SI52111776
  • Referenca: SI00 1280/2020
  • BIC/SWIFT: BSLJSI2X

8. Gradivo in seznam priporočene literature je objavljeno na spletni strani Ministrstva za zdravje. Prijavljeni kandidati ga prejmejo skupaj z obvestilom.

9. Po uspešno opravljenem strokovnem izpitu prejme pripravnik Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu na predpisanem obrazcu (Priloga 3. Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, Uradni list RS, št. 47/18).

Več informacij v Pravilniku o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 47/18).

PLAN STROKOVNIH IZPITOV

 15. september - 29. september - 13. oktober - 27. oktober - 10. november - 24. november - 8. december - 22. december

Pridržujemo si pravico do spremembe plana strokovnih izpitov, kakor tudi določitve izrednih izpitnih rokov, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

Informacije in prijave:

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Služba za izobraževanje, Bohoričeva 28, 1000 Ljubljana, pripis: "Strokovni izpit"

Nives Turk, mag. org.,
T: 01 522 90 19
E: nives.turk@kclj.si, izobrazevanje@kclj.si
Osebno: 1. nadstropje, pisarna 85

 

BV_CerfOznake_EN15224_B