Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Interna klinika

 

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

 

KO za gastroenterologijo

 

KO za pljučne bolezni in alergijo

 

Center za geriatrično medicino

 

KO za kardiologijo

 

KO za hipertenzijo

 

KO za žilne bolezni

 

KO za intenzivno interno medicino

 

KO za nefrologijo

 

KO za revmatologijo

 

KO za hematologijo

 

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo

 

Internistična prva pomoč

 

Interna klinika

Interna klinika UKCL pokriva delovanje na celotnem področju interne medicine in obsega dejavnosti 10 kliničnih oddelkov ter Oddelka urgentne interne medicine.

Interna klinika UKCL pokriva delovanje na celotnem področju interne medicine in obsega dejavnosti 10 kliničnih oddelkov ter Oddelka urgentne interne medicine (kamor sodita Internistična prva pomoč (ambulantna dejavnost in 24-urna bolnišnica, pa tudi hospitalni oddelek urgentne interne medicine). Večina dejavnosti poteka v centralni stavbi UKCL, na Zaloški 7 v Ljubljani, poleg tega pa še v stavbi KO za gastroenterologjo (Japljeva 2, Ljubljana), ter v Bolnišnici dr. Petra Držaja (Vodnikova 62, Ljubljana), kjer so nastanjene dejavnosti KO za hipertenzijo, KO za revmatologijo in Centra za vojne veterane.

Pedagoška/izobraževalna dejavnost

Dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje

Pedagoška oziroma izobraževalna dejavnost v širšem pomenu je pomembna sestavina vsakdanjih aktivnosti strokovnih enot Interne klinike UKCL. V okviru dodiplomskega študija sodelujemo z MFL. V okviru strokovnih enot Interne klinike UKCL se nenehno usposablja veliko število zdravnikov – specializantov, medicinskih sester in drugih profilov. Klinika ima na nacionalni ravni pooblastilo za izvajanje celotnega programa specializacij iz interne medicine, gastroenterologije, hematologije, nefrologije in revmatologije.

Znanstveno-raziskovalno delo

Na osnovi raziskovalnih kazalcev je bilo v zadnjih letih različnim kliničnim oddelkom dodeljenih več raziskovalnih projektov, raziskovalni programi in nenazadnje tudi financiranje mladih raziskovalcev iz programa financiranja Javne agencije za raziskovalno dejavnost. Posamezne strokovne enote že tradicionalno dobro sodelujejo tako z raziskovalnimi inštitucijami doma kot v tujini.

Odlični že 45 let: POSLANSTVO IN VIZIJA

Interna klinika (IK) je del javnega zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKCL) in deluje kot neprofitna institucija v okviru javne zdravstvene mreže Republike Slovenije. S svojimi strokovnimi enotami (SOE) izvaja celostno in nepretrgano zdravstveno oskrbo internističnih bolnikov v tesnem sodelovanju z zdravstvenimi in socialnimi dejavnostmi primarne ravni. Bolnikom in drugim uporabnikom zdravstvenih storitev s svojim znanjem, prizadevanjem in predanostjo ponuja najkakovostnejšo raven oskrbe, pri čemer je naš temeljni cilj ohranjanje, krepitev in izboljševanje zdravja, zadovoljstvo z našimi uslugami in dobro počutje. Zaposlenim in tistim, ki z nami strokovno/znanstveno sodelujejo oziroma se pri nas učijo/ usposabljajo, zagotavljamo kar najboljše okolje in pogoje, dostop do kakovostnih informacij in delo, ki jim omogočajo dopolnjevanje znanja in osebni strokovni razvoj.

IK UKCL je najbolj vrhunsko in vsebinsko celovito zaokrožena ustanova za področje interne medicine v državi, v kateri si bomo na področjih klinične hospitalne in ambulantne dejavnosti tudi v prihodnje prizadevali ohraniti koncept integralne obravnave internističnega bolnika, kljub vrhunski strokovnosti obravnave na ožjih strokovnih področjih. Poleg stalnega razvoja za ponudbo najbolj kakovostnih storitev zdravstvene oskrbe ob spreminjajoči se bolezenski obremenjenosti sodobne civilizacije in napredku zdravstvenih tehnologij, potekajo v okviru IK UKCL tudi vrhunske znanstveno raziskovalne in pedagoško izobraževalne dejavnosti.

Vizija IK UKCL je ostati in se razvijati kot vrhunska sodobna zdravstvena institucija, ki bo po ponudbi in strokovnem znanju na področjih interne medicine najmanj enakovredna podobnim ustanovam v razvitem svetu. Kot eden od stebrov integralnega UKCL se po drugi strani trudi zagotavljati avtonomijo svojim SOE - za doseganje najboljših sinergijskih učinkov celotne stroke.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN STROKOVNA DEJAVNOST

IK UKCL obsega 13 SOE, 10 kliničnih oddelkov (endokrinologija, diabetes in bolezni presnove, gastroenterologija, hematologija, hipertenzija, intenzivna interna medicina, kardiologija, nefrologija, pljučne bolezni in alergije, revmatologija in žilna medicina), 2 centra (geriatrična medicina, klinična toksikologija in farmakologija) ter Internistično prvo pomoč (IPP). IK UKCL je 31.12.2019 zaposlovala 1.402 sodelavcev, med njimi 193 zdravnikov specialistov.

Hospitalna dejavnost IK obsega letno okoli 21.000 bolnišničnih obravnav, v specialistično-ambulantni dejavnosti pa  beležimo okoli 140.000 obiskov. Po dostopnih podatkih na SOE IK opravljamo vsaj okoli 120 uniformnih zdravstvenih dejavnosti/storitev kot edini v Sloveniji. Glede na nenehen razvoj medicinske stroke evidentiramo še precej novih medicinskih storitev v razvoju (nove/izboljšane metode zdravstvene obravnave), ki jih izvajakmo edini v Sloveniji (npr. registri posameznih bolezni). Letni proračun IK obsega skupno okoli 155 mio € prihodkov (od tega okoli 140 mio €  s strani ZZZS), kar predstavlja okoli 27,0 % delež celotnega UKCL. Poslovanje v zadnjem desetletju praviloma zaključujemo bilančno izravnano. Ključen izziv v zvezi z zagotavljanjem kontinuitete uspešnega poslovanja in učinkovitega upravljanja ter strokovno-poslovnega vodenja je nestabilnost obsega financiranja opravljene dejavnosti, še posebej v povezavi z nenehnimi pritiski na zmanjševanje obsega sredstev IK za izvajanje terciarne dejavnosti.
 

PEDAGOŠKA IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Pedagoška oziroma izobraževalna dejavnost v širšem pomenu je pomembna sestavina vsakdanjih aktivnosti SOE IK UKCL. V okviru dodiplomskega študija predstavlja večina njenih SOE tudi učne baze Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani )MF UL) in izvajajo pouk za študente III. - VI. letnika. Številni zaposleni so redni ali občasni sodelavci Katedre za interno medicino MF UL. Poleg tega na IK stalno poteka tudi praktični pouk drugega zdravstvenega osebja, še zlasti  medicinskih sester na različnih ravneh izobraževanja. Na IK se nenehno usposablja veliko število zdravnikov – specializantov, saj ima na nacionalni ravni pooblastilo za izvajanje celotnega programa specializacij iz interne medicine, gastroenterologije, hematologije, kardiologije, nefrologije in revmatologije. Prednost klinike kot celovite univerzitetne institucije za področje interne medicine je, da se lahko specializant  usposobi integralnega pristopa k bolniku, kar je ena temeljnih značilnosti dela vseh usmerjenih internističnih strok.

Tudi znanstveno-raziskovalno dosegajo SOE IK zavidljive rezultate. Na osnovi raziskovalnih kazalcev je bilo v zadnjih letih različnim kliničnim oddelkom naraščajoče dodeljenih več projektov - v letu 2019 smo izvajali 12 takih, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost R Slovenije (ARRS), 16 raziskovalnih programov ARRS, izvajali smo 44 terciarnih projektov (v okviru UKCL) in sodelovali v 20 evropskih projektih. Strokovnjaki / raziskovalci IK UKCL so v letu 2019 v revijah, ki jih povzema SCI objavili 176 člankov (deset let nazaj, v letu 2009 je  bilo - primerjalno - takih objav 68). SOE IK že tradicionalno dobro sodelujejo z raziskovalnimi inštitucijami v domovini in tujini, kar je še posebej pomembno, ker se kot sicer v osnovi izrazito v zdravstveno dejavnost usmerjen zavod soočamo s pomanjkanjem temeljne raziskovalne infrastrukture. IK UKCL mora v prihodnje na področju znanstveno-raziskovalnega dela delovati še bolj povezano, kar je še izrazito pomembno v prizadevanjih za pridobivanje zunanjih, zlasti mednarodnih virov, npr. sredstev iz različnih skladov EU in obsežnih kliničnih raziskav.

IZZIVI

Zaradi naraščajočega pritiska vse številnejših bolnikov je v preteklem obdobju prišlo do izrazitega razkoraka med razvojem sodobnih medicinskih tehnologij in zagotavljanjem potrebne opreme za njihovo uvedbo in delovanje v naši ustanovi. S podporo vodstva UKCL si mora strokovno vodstvo IK in njenih SOE prizadevati za  nenehno nujno posodabljanje dotrajane opreme in uvajanje novih tehnologij.

Vztrajali bomo na korektni oceni realizacije (predvsem doslednem kodiranju in vrednotenju obravnavanih SPP), in zlasti težili k ustreznejšemu ovrednotenju najtežjih, t.im. »terciarnih« primerov. Pri tem se kot možnost nakazuje prizadevanje za financiranje na podlagi doseženih, ne le strokovnih, pač pa tudi drugih kriterijev (izobraževanje, znanost in raziskave, objave), ki opredeljujejo vrhunsko zdravstveno ustanovo. Potrebno bo zagotoviti boljše ovrednotenje specialistične ambulantne dejavnosti, kjer trenutno financiranje pomembno zaostaja za dejanskimi stroški. Nujno je tudi dejanska zagotovitev formalne, sicer statutarno opredeljene avtonomije in odgovornosti SOE IK, vključno z možnostjo stimulacije zaposlenih v uspešnih SOE.


Prof.dr. Zlatko Fras, dr.med., strokovni direktor IK UKCL

 

 

VIZITKA VIZITKA
INTERNA KLINIKA
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

STROKOVNI DIREKTOR
Zlatko
prof. dr. Zlatko Fras, dr.med.
T: (01) 522 25 62
Fax:(01) 522 31 18
 
POSLOVNA DIREKTORICA
Tina Zalokar, univ.dipl.prav.
T: 01 522 2442
 
GL. MED. SESTRA
Alenka
Alenka Roš, dipl.m.s.
T: (01) 522 28 92
Fax:(01) 522 31 18