Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Kirurška klinika

 

KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok

• Varnost in kakovost

• O nas

• Učinki novih metod v kardiokirurgiji

• AAE

 

Varnost in kakovost

Kazalniki kakovosti kliničnega oddelka

 Anesteziologi smo pripravili in v pisni obliki izdali priročnik »Standardni operativni postopki (SOP) v anesteziologiji, reanimatologiji in perioperativni intenzivni medicini«. Priročnik je bil tiskan konec decembra leta 2009, v letošnjem letu pa je končno v celoti objavljen tudi na intranetu v rubriki Smernice in klinične poti – Seznam strokovnih priporočil.

Redno sodelovanje z Zdravniško zbornico Slovenije: Zdravniki specialisti anesteziologi sodelujemo pri Zdravniški zbornici Slovenije kot glavni mentorji, področni mentorji in redni člani izpitnih komisij pri specialističnih izpitih. Dva člana našega Kliničnega oddelka sta preko Zdravniške zbornice imenovana tudi v Razširjeni strokovni kolegij za anesteziologijo, reanimatologijo in perioperativno intenzivno medicino pri Ministrstvu za zdravje RS.

Sodelujemo tudi z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije preko Razširjenega strokovnega kolegija za anesteziologijo, reanimatologijo in perioperativno intenzivno medicino in tudi v okviru komisije za postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij zdravnik specialist.

Sodelujemo tudi s Slovenskim zdravniškim društvom preko Slovenskega združenja za anesteziologijo in intenzivno medicino

V letu 2010 smo uvedli kot predpogoj za opravljanje specialističnega izpita iz Anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine opravljanje pisnega dela European Diploma of Anaesthesiology (EDA Part I) pod pokroviteljstvom ESA v Ljubljani - prvič je tudi potekal v slovenskem jeziku, izvedli smo ga 25. 9. 2010, opravljalo ga je 6 slovenskih specializantov anesteziologije in 4 iz Hrvaške. V sklopu ESA na Euroanaesthesia kongresih sodelujemo tudi kot predavatelji za pripravo evropskih specializantov na EDA Part I in imamo tudi člane v Examination Subcommittee Part I.

Kot eden izmed prvih centrov v Evropi smo 13. 5. 2011 izvedli »OLA« = »On-line exam of Anaesthesiology« - Evropski pisni izpit iz anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine preko spleta - Evropsko združenje zdravnikov specialistov (UEMS) je v sodelovanju s podjetjem Orzone (Švedska) pripravilo računalniški izobraževalni program za vse medicinske stroke (online European teaching platform for all medical specialties). V okviru tega programa je Evropsko združenje za anesteziologijo (European Society of Anaesthesiology) z omenjenim podjetjem pripravilo poskusni evropski pisni izpit iz anesteziologije preko spleta, ki je potekal v vseh državah sočasno v petek, 13. 5. 2011. V Sloveniji je potekal ta izpit v organizaciji Kliničnega oddelka za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok v Simulacijskem centru UKC Ljubljana. Udeležilo se ga je 6 specializantov (5 iz UKC Ljubljana in 1 iz Splošne bolnišnice Jesenice).

V letu 2010 smo se vključili v multicentrično evropsko študijo: Evropska raziskava izidov kirurškega zdravljenja (EuSOS), katere glavni koordinator je prof. Rupert Pearse iz Royal London Hospital White Chapel. Raziskavo EuSOS je izvedla za to določena skupina raziskovalcev v imenu Evropskega združenja za intenzivno medicino in Evropskega združenja za anesteziologijo. V Sloveniji so bili v študijo, ki spremlja izide kirurškega zdravljenja, vključeni raziskovalci iz UKC Ljubljana, UKC Maribor, SB Novo mesto in SB Trbovlje.  

V letu 2008 smo bili v sklopu Evropskega združenja za anesteziologijo – European Society of Anesthesiology in World Federation of Societies of Anesthesiologists izbrani kot nacionalno združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino za International School for Instructors in Anesthesiology – ISIA. Šolanje je potekalo v 3 sklopih, udeležili so se ga 4 naši mladi specialisti anesteziologi in ga uspešno zaključili v oktobru 2010.

V sklopu podiplomskega izobraževanja za zdravnike smo glavni organizatorji ali so-organizatorji vsakoletnih podiplomskih tečajev in strokovnih srečanj:

  • podiplomski tečaji FEEA - CEEA – kontinuirano podiplomsko izobraževanje iz anesteziologije (vsako leto od leta 1993 do leta 2014);
  • Šola intenzivne medicine (vsako leto od leta 1998);
  • tim. »ESRA cadaver workshop« (vsako leto od leta 2003 do leta 2014);
  • Alpe-Adria Symposium of Anaesthesiologists (vsaka štiri leta organizatorji slovenski anesteziologi do leta 2011)
  • International Symposium of intensive care medicine Bled
  • Delavnica mehanske ventilacije v UKCL v Medicinskem simulacijskem centru UKCL

Naši zdravniki so vključeni v znanstveno-raziskovalno delo in v okviru tega tudi v številne raziskovalne projekte in objavljajo svoje prispevke v domači in tuji strokovni literaturi.

Kazalniki izboljšanja učinkovitosti dela

Uvedba novega programskega računalniškega paketa Schedulepro nam je omogočila boljšo transparentnost na področju prisotnosti na delu in zagotavljanje delovne discipline. Uporabljamo ga za razporejanje zdravnikov anesteziologov za redno dopoldansko delo, devet dežurnih mest, pripravljenosti za transplantacijo srca, ledvic, jeter in odvzem organov, helikopterske transporte, popoldanske programe, tečaje reanimacij itd. Uvedli smo in nenehno izpopolnjujemo enoten računalniški paket za celotni oddelek za enakomerno razporejanje službe vseh zaposlenih.

Vsi anesteziologi, tudi vodstveni kadri, so vključeni v delovni proces in pravično prerazporeditev posameznika. Anesteziologi so organizirani v time in po potrebi krožijo med organizacijskimi enotami.

Z boljšo organizacijo dela smo racionalizirali izrabo operacijskih dvoran tudi v popoldanskem času. Uspeli smo organizirati vsakodnevno popoldansko turnusno delo v dveh operacijskih za potrebe KO za kirurgijo srca in ožilja. Da bi še zmanjšali čakalno dobo na operativni poseg na KO za kirurgijo srca in ožilja, smo uvedli novo dežurno mesto anesteziologa za potrebe tega oddelka.

Na Kliničnem oddelku za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo so naši anesteziologi začeli uporabljati računalniški sistem za beleženje bolnikovih podatkov med anestezijo – »Compu Record Philips« (računalniški anestezijski list).

Specializante anesteziologije vključujemo v povečan obseg dela s tem, da so pod nadzorom specialistov, ki delajo v timu. Ker nam še ni uspelo določiti koordinatorja za operativno dejavnost na KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, na KO za maksilofacialno kirurgijo ter na KIR, to funkcijo začasno opravlja vodja Oddelka za anestezijo ali njen namestnik ali pa vsakodnevni nadzorni anesteziolog.

Storitve – s poudarkom na pripravi bolnika - informacije za bolnika:

RSK za anesteziologijo in RSK za splošno/družinsko medicino sta 29. 9. 2008 obravnavala, uskladila in sprejela nova strokovna Navodila za pripravo bolnika v osnovnem zdravstvu za operativni poseg v splošni, področni ali lokalni anesteziji. Navodila veljajo za vso Slovenijo, ne glede na bolnišnico, v katero je bolnik napoten. Poročilo o delu je objavljeno v reviji ISIS, december 2008, strani 23-24.

V letu 2010 je bil narejen tudi novi obrazec: »Soglasje za anestezijske postopke, če bodo potrebni med obravnavo bolnika«. Ta obrazec bo dobil vsak bolnik pred anestezijo oz. operativnim posegom skupaj s knjižico »Informacije o anesteziji bolniku in njegovim svojcem« .

VIZITKA VIZITKA
KO ZA ANESTEZIOLOGIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO OPERATIVNIH STROK

Zaloška cesta 2
1000 Ljubljana

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK
Peter
doc. dr. Peter Poredoš, dr. med.
T: (01) 522 22 34
 
GL. MED. SESTRA
Irena
Irena Buček Hajdarević , dipl.m.s.
T: (01) 522 8201