Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Medicinski simulacijski center

 

Interna klinika

 

Lekarna UKC Ljubljana

 

Oskrbovalne službe

 

Kirurška klinika

 

Nevrološka klinika

 

Ginekološka klinika

 

Pediatrična klinika

 

Stomatološka klinika

 

Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

 

Očesna klinika

 

Ortopedska klinika

 

Dermatovenerološka klinika

 

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

 

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo

 

Klinika za nuklearno medicino

 

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Klinični inštitut za radiologijo

 

Reševalna postaja

 

Služba bolniške prehrane in dietoterapije

 

Tehnično vzdrževalne službe

 

Strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve

 

Zdravstvena in babiška nega

 

Klinični inštitut za genomsko medicino

 

Center za transplantacijsko dejavnost

 

Stomatološka klinika

Stomatološka klinika je edina zobozdravstvena terciarna ustanova v Republiki Sloveniji. Opravljamo strokovno, strokovno-organizacijsko, izobraževalno in znanstveno raziskovalno dejavnost. Poleg terciarne dejavnosti izvajamo tudi sekundarno specialistično dejavnost in primarno zobozdravstveno dejavnost, ki je del pedagoškega procesa dodiplomskega študija dentalne medicine.

Stomatološko kliniko sestavlja pet centrov:

 • Center za otroško in preventivno zobozdravstvo,
 • Center za zobno in čeljustno ortopedijo,
 • Center za ustne bolezni in parodontologijo,
 • Center za zobne bolezni,
 • Center za stomatološko protetiko.

V okviru Centra za otroško in preventivno dejavnost in Centra za zobne bolezni izvajamo tudi ambulantne posege v splošni anesteziji za paciente z zmanjšanimi zmožnostmi.

Referenčna ustanova

Stomatološka klinika UKC Ljubljana predstavlja nacionalno referenčno organizacijo za številne dejavnosti. Sodelujemo pri interdsciplinarnih obravnavah pacientov z bolezenskimi stanji, ki se zdravijo v Sloveniji samo v UKC Ljubljana. Edini v Sloveniji izvajamo celovite oskrbe pacientov z zmanjšanimi zmožnostmi v splošni anesteziji.  Edini v državi izvajamo stomatoprotetično rehabilitacijo pacientov po maksilofacialnih operacijah zaradi raka glave in vratu, poškodb, nepravilnosti v razvoju čeljusti in zob, zdravljenja ustnoobrazne bolečine, izvajanje zdravljenja agresivnega in kroničnega parodontitisa s fotodinamično dezinfekcijo obzobnih žepov, parodontalno kirurške posege z uporabo trdih laserjev in zdravimo parodontalno bolezen pri sistemsko bolnih pacientov, zdravljenja bolnikov s sindromi, ki vključujejo nepravilnosti v področju obraz, interdisciplinarna zdravljenja bolnikov z razcepi v področju obraza, ki potrebujejo zahtevnejšo obravnavo, interdisciplinarna zdravljenje bolnikov  z oligodontijo idr.

Razsikovalni projekti

Sodelavci Stomatološke klinike sodelujejo v različnih raziskovalnih projektih in programih Agencije za razisokovalno dejavnost Republike Slovenije, tujih raziskovalnih projektih in tudi terciarnih projektih UKCL. Svoje strokovne in znanstvene dosežke predstavljamo na domačih in tujih znanstvenih in strokovnih srečanjih ter jih objavljamo v številnih mednarodnih in domačih strokovnih publikacijah.

Sodelavci Stomatološke klinike so člani razširjenega strokovnega kolegija za stomatologijo in Zdravstvenega sveta pri Ministrstvu za zdravje, člani Strokovnega sveta za stomatologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu in sodelujejo v različnih projektnih in delovnih skupinah Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Sodelujemo tudi z članicami Univerze v Ljubljani, Univerze na Primorskem in številnimi univerzami v tujini. Sodelavci so tudi člani uredniških odborov in recenzenti domačih in tujih strokovnih revij.

Številni sodelavci Stomatološke klinike so vključeni v pedagoški proces – predvsem na področju dentalne medicine, medicine, zdravstvene nege ter laboratorijske protetike. Smo glavna učna pooblaščena ustanova za izvajanje specializacij na področju zobozdravstva.

V letu 2020 smo obnovili naziv klinika. Posamezni centri so predstavljeni v spodnjih predstavitvah.

Center za otroško in preventivno zobozdravstvo

Vodja: dr. Rok Kosem, dr. dent. med.

Center za otroško in preventivno zobozdravstvo je vodilna strokovna enota v Republiki Sloveniji na področju specialistične dejavnosti otroškega in preventivnega zobozdravstva, ki obsega preventivo, diagnostiko, terapijo in rehabilitacijo bolezenskih stanj v ustni votlini otrok in mladostnikov. Temeljna usmeritev Centra je uporaba sodobnih metod, podprtih z dokazi. S tem v zvezi so ključne znanstveno raziskovalne aktivnosti Centra v zadnjem obdobju usmerjene predvsem v proučevanje genotipskih in fenotipskih značilnosti razvojnih okvar trdih zobnih tkiv ter metod za obvladovanje vnetja ustne sluznice pri otrocih, zdravljenih zaradi raka (Slika 1). Pomembne aktivnosti Centra so tudi spremljanje in razvoj novih metod, kot so na področju obravnave kompleksnih poškodb zob in obzobnih tkiv otrok in mladostnikov dekoronacija (Slika 2), intencijska replantacija in avtotransplantacija, ter njihov prenos v slovenski strokovni prostor.

Na Centru se izvaja najzahtevnejša oskrba otrok in mladostnikov s kariesom, poškodbami mlečnih in stalnih zob in/ali njihovih obzobnih tkiv, motnjami razvoja zobnih tkiv in drugimi motnjami razvoja ustno-obraznega predela ter zobozdravniška oskrba kronično bolnih oz. medicinsko ogroženih otrok in mladostnikov, kar pogosto zahteva poglobljeno interdisciplinarno sodelovanje s specialisti z drugih enot Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Pomembna dejavnost Centra je tudi konziliarna obravnava hospitaliziranih otrok in mladostnikov, pogosto kot priprava na transplantacijske in druge operativne postopke. Najpogostejši vzrok za napotitev na specialistično obravnavo na Center je potreba po zobozdravniški oskrbi otrok in mladostnikov s težavnim vedenjem in strahom pred zobozdravnikom, katerih obravnava vključuje časovno obsežno uporabo strokovno zahtevnih tehnik obvladovanja vedenja. Zaradi posebnih strokovnih potreb je otrokom in mladostnikom s kroničnimi boleznimi in zmanjšanimi zmožnostmi omogočena tudi zobozdravniška oskrba v splošni anesteziji.

Na Centru poteka tudi kontinuirana pedagoška dejavnost, s poudarkom na podiplomskem izpopolnjevanju, in to predvsem v sklopu specializacije iz otroškega in preventivnega zobozdravstva, sodelavci Centra pa so aktivni tudi pri dodiplomskem pouku na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Center za ustne bolezni in parodontologijo

Vodja: doc. dr. Rok Schara, dr. dent. med.

Osnovna dejavnost centra je diagnostika in nadaljevanje zdravljenja ustnih in parodontalne bolezni. S parodontalno kirurškimi tehnikami zmanjšamo globoke obzobne žepe, odpravljamo mukogingivalne težave in omogočimo regeneracijo obzobnih tkiv, ter pacientom, z delno ali popolno brezzobostjo nudimo nadomestitev zob z zobnimi vsadki. Poleg klasičnih resektivnih in regenerativnih postopkov pri zdravljenju parodontalne bolezni ali mukogingivalnih težav uporabljamo tudi mehko- in trdo-tkivne laserje. Ter najsodobnejše diagnostične in načrtovalne metode.

Zdravljenje parodontalne bolezni poleg celotne populacije obsega tudi multidisciplinarno obravnavo pri bolnikih, ki so k nam napoteni zaradi manifestacije bolezni v povezavi s sistemskimi boleznimi (sladkorni bolniki, bolniki s krvožilnimi zapleti, bolniki z levkemijo in drugimi oblikami napredovalih malignih obolenj).
Poleg zdravljenja vnetnih procesov obzobnih tkiv, je ena od nalog centra tudi zdravljenje in odpravljanje vnetja obimplantatnih tkiv. Zdravljenje teh vnetnih proces obsega resektivne in regeneracijske postopke, ter odstranitev vnetnih tkiv z uporabo laserjev. Pred vstavitvijo zobnih vsadkov si pomagamo z digitalnimi tehnikami načrtovanja in izdelavo vodil za protetično vodeno vstavitev le-teh.

Pri zdravljenju ustnih bolezni izvajamo dodatne diagnostične postopke in nekatere od njih zdravimo multidisciplinarno, v sodelovanju z specialističnimi ustanovami različnih področij kot na primer: dermatologi, maksilofacialnimi kirurgi, internisti in psihiatri.

Poleg kliničnega dela na centru poteka tudi znanstveno raziskovalna dejavnost, ki zajema:
-    epidemiološke raziskave o pojavnosti ustnih bolezni, stanju zob, obzobnih tkiv in potrebah po parodontalnem zdravljenju,
-    raziskovanje vpliva parodontalnega zdravljenja na velikost parodontalne rane in na raven C-reaktivnega proteina v serumu,
-    klinične parodontalne parametre in urejenost glikemije pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 1 in 2 ter pri osebah brez sladkorne bolezni,
-    uporabo različnih tehnik uporabe laserjev v regenerativnih posegih.

Rezultati se redno objavljajo v strokovnih revijah, tako domačih kot tujih revijah s faktorjem vpliva.

Center za ustne bolezni in parodontologijo sodeluje s številnimi ustanovami, med drugim z:

 • Veterinarska fakulteta v Ljubljani, Inštitut Jožef Stefan v Ljubljani,
 • Inštitut za patološko fiziologijo MF v Ljubljani,
 • Nevrološka klinika UKCLjubljana,
 • Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo MF v Ljubljani,
 • Klinični oddelek za nefrologijo UKC Ljubljana,
 • Inštitut za klinično kemijo in biokemijo UKC Ljubljana,
 • Klinični oddelek za za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni UKC Ljubljana,
 • FOTONA d.d., Ljublljana.

Na področju Evropske unije pa s:

 • Facultad de Odontologia,
 • Universitad Complutense de Madrid, Španija in
 • Clinic for Reconstructive Dentistry, University of Zürich.

Center za stomatološko protetiko

Vodja: izr. prof. dr. Igor Kopač, dr. dent. med.

Na  Centru za stomatološko protetiko se združuje strokovno, raziskovalno in izobraževalno delo skupaj 37 delavcev od tega je 12 zobozdravnikov (7 specialistov) in 23 zobnih tehnikov in medicinskih sester  ter 2 administratorki. Od tega je sicer 14 sodelavcev  (6 medicinskih sester, 3 zobni tehniki, 1 administratorka in 5 zobozdravnikov) zaposlenih samo na Medicinski fakulteti, vendar morajo biti vključeni v organizacijsko shemo Centra (Slika 1).

Na Centru se organizacijsko, klinično, raziskovalno in izobraževalno delo tesno prepletajo. V sklopu Centra deluje oddelek za snemno protetiko, oddelek za fiksno protetiko in ambulanta za ustno-obrazno bolečino.

Sodobno stomatološko protetiko zaznamuje skokovit razvoj novih tehnologij in materialov, ki jim na  Centru za stomatološko protetiko sledimo, tako da ne zaostajamo za razvitimi okolji pri  sodobnih izvedbah protetične oskrbe. Imamo sodobno računalniško vodeno CAD/CAM opremo, ki je na voljo za raziskovalne namene in klinično uporabo. Prav tako med sodobne tehnologije sodi sodobna aparatura za galvanski nanos zlata (Slika 2).

V zadnjem obdobju povečujemo delež terciarnih specialističnih obravnav pacientov. V ambulanti za ustno-obrazno bolečino se ukvarjamo z obravnavo pacientov z bruksizmom, in spalno apneo. V naše delovno področje sodijo najtežja patološka stanja, ki zahtevajo multidisciplinarno diagnostiko in načrtovanje ter natančno klinično in laboratorijsko rehabilitacijo med katere sodijo obsežne obrabe zob, različne nepravilnosti v številu in zgradbi zob, razvojne nepravilnosti čeljustnic, stanja po kirurškem zdravljenju raka glave in vratu ter obsežne resorpcije čeljusti. Pri tem uvajamo nove materiale in postopke ter posodabljamo smernice za protetično oskrbo različnih patoloških stanj. Protetična oskrba z zobnimi vsadki je v zadnjem desetletju postala uspešna oblika rehabilitacije, ki jo v sodelovanju s čeljustnimi in oralnimi kirurgi z multidisciplinarnim pristopom poglobljeno izvajamo na sekundarni in terciarni ravni.

Center za zobno in čeljustno ortopedijo

Vodja: izr. prof. dr. Jasmina Primožič, dr. dent. med.

Center za zobno in čeljustno ortopedijo je terciarni center na področju čeljustne in zobne ortopedije, v katerem se izvaja specialistična obravnava bolnikov s prirojenimi in pridobljenimi razvojnimi nepravilnostmi področja obraza ter odraslih bolnikov z težkimi zobnimi ali skeletnimi nepravilnostim, ki praviloma zahtevajo interdisciplinarni pristop. Tako na primer pomemben delež bolnikov  z aplazijami zob, z razcepi v področju obraza, sindromi, boleznimi obzobnih tkiv ali s težkimi skeletnimi nepravilnostmi ali odkloni zaradi poškodb obravnavamo v sodelovanju s specialisti maksilofacialne in oralne kirurgije ter drugimi specialisti stomatoloških ved. Z interdisciplinarnim pristopom in implementacijo dognanj raziskovalnega dela neprestano izboljšujemo razpoznavne postopke, načrtovanje ter način obravnave. Sodobne diagnostične metode nam omogočajo tridimenzionalno ovrednotenje nepravilnosti ter bolj natančno predvidevanje in simulacijo rezultatov načrtovanega zdravljenja (Sliki 1 in 2).  V Centru izvajamo tudi pedagoško in raziskovalno delo. Vključeni v dodiplomski pouk na Medicinski fakulteti in smo glavna učna ustanova za izvajanje specializacije iz čeljustne in zobne ortopedije.

Center za zobne bolezni

Vodja: prof. dr. Aleš Fidler, dr. dent. med.

Center za zobne bolezni opravlja specialistično zobozdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost na področju endodontije in zobnih bolezni.

Klinično delo vključuje posege iz področja zobnih bolezni in endodontije: diagnostika, preventiva, zdravljenje obolenj trdih zobnih tkiv, obolenj zobne pulpe ter pulpogenih parodontopatij. Strokovni razvoj poteka v dveh smereh. Prva je spremljanje in uvajanje novih metode za razpoznavo in zdravljenje na področju endodontije, ki je visoko tehnološko področje, močno podprto z razvojem novih materialov in naprav. Pri endodontskem zdravljenju že več kot 15 let uporabljamo mikroskop, ki je postal standardni način endodontskega zdravljenja. Za širjenje koreninskih kanalov uporabljamo NiTi instrumente, izbor instrumentov dopolnjujemo glede na razvoj novih zlitin, geometrije in načina vrtenja. Pri razpoznavi bolezni in načrtovanju posegov uporabljamo 3D slikanje z računalniško tomografijo s stožčastim snopom. Z pomočjo fuzije slik, pridobljenih z intraoralnim 3D skenerjem in CBCT in računalniško podprtim načrtovanjem uvajamo vodeno endodontijo pri anatomsko zapletenih primerih endodontskega zdravljenja. Uvajamo tudi CAD/CAM sistem za dokončno oskrbo zob po končanem endodontskem zdravljenju.

Druga smer strokovnega razvoja pa je zobozdravstvena oskrba pacientov s povečanjem tveganjem za karies zaradi posebnih potreb ali sistemskih bolezni, predvsem raka v področju glave in vratu. Zaradi posebnosti pacientov, osnovne bolezni ali stranskih učinkov zdravljenja je nastanek in napredovanje kariesa običajno zelo pospešen. Oskrba zahteva dobro poznavanje povezav med osnovno boleznijo in spremembami v ustni votlini, dobro načrtovanje in pacientom prilagojeno oskrbo in sledenje. Ob tem sodelujemo z Kliniko za maksilofacialno in oralno kirurgijo, Kliniko za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo ter Onkološkim inštitutom. Spremljamo razvoj novih metod preprečevanja kariesa ter jih uvajamo v klinično uporabo.

Zaposleni smo vključeni v 2 ARRS raziskovalna programa, več ARRS raziskovalnih projektov ter terciarnih projektov. Pri tem sodelujemo z naslednjimi raziskovalni ustanovami: Univerza v Ljubljani: Medicinska fakulteta, Veterinarska fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za strojništvo, Fotona d.d., Elettra sinhrotron, Trst, Italija, Inštitut Jozef Stefan.

Na Centru potekajo klinične vaje dodiplomskega pouka Odseka za dentalno medicino MF UL ter specializacija iz zobnih bolezni in endodontije ter ostalih specialnosti dentalne medicine.

 

Specialnosti stomatološke klinike

Stomatološka klinika UKCL je edina stomatološka terciarna ustanova v Sloveniji. Učitelji, sodelavci in specialisti opravljamo najzahtevnejše diagnostične in terapevtske postopke na vseh petih področjih stomatoloških specialnosti: otroško in preventivno zobozdravstvo, zobna in čeljustna ortopedija, ustne bolezni in parodontologija, zobne bolezni in endodontija ter stomatološka protetika.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.