Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 

Oskrba brez prisotnosti COVID-19

 

Oskrba pri izbruhu COVID-19

 

Obravnava bolnika s COVID-19

 

Izobraževalne vsebine

 

Navodila za izvajalce

 

Paliativna oskrba

 

Zdravstvena oskrba v DSO v primeru izbruha COVID-19

1. Vsak DSO ima določeno krizno ekipo, ki jo sestavljajo:plakat_pregled_0104.jpg

  • direktor socialno varstvenega zavoda,
  • zdravnik ambulante družinske medicine v socialno varstvenem zavodu, 
  • odgovorni nosilec zdravstvene nege,
  • zdravnik epidemiolog področne enote NIJZ (z imenom in priimkom, kontakt),
  • diplomirana medicinska sestra imenovana s strani Zbornice-Zveze (z imenom in priimkom, kontakt) ter
  • oba koordinatorja za zagotavljanje izvajanja zdravstvene dejavosti imenovana s sklepom ministra.

2. Za posamezen socialno varstveni zavod koordinator organizira možnost 24 urne konzultacije s specialistom infektologom ali internistom regionalne bolnišnice (dosegljivost na telefonu) v primeru izbruha COVID-19.

3. Za vsak DSO koordinatorja imenovana s sklepom ministra pripravita seznam zdravnikov, ki se lahko dodatno vključijo v delo zdravstvene oskrbe oskrbovancev s COVID-19. Seznam vključuje zdravnike primarne in sekundarne/terciarne ravni.

4. Za vsak DSO koordinatorji imenovani s sklepom ministra pripravijo seznam kadra zdravstvene nege, ki se lahko dodatno vključuje v delo zdravstvene nege oskrbovancev s COVID-19. Seznam vključuje kader zdravstvene nege primarne in sekundarne/terciarne ravni.

5. V primeru izbruha je potrebno delo v socialno varstvenem zavodu organizirati s 24 urno prisotnostjo diplomirane medicinske sestre.

6. V primeru večjega števila obolelih s COVID-19 je potrebno zagotoviti kontinuirano zdravstveno oskrbo. To zagotovijo zdravniki s seznama, ki ga koordinatorjema priskrbijo vodstva regionalnih ZD in bolnišnic. V regionalni bolnici je stalno v pripravljenosti vsaj 5 specializantov in specialistov interne medicine in drugih specialnosti, ki po odredbi koordinatorjev v primeru potreb prevzamejo medicinsko obravnavo okuženih s COVID-19  v socialno varstvenem zavodu.

7.  V primeru, da lokalne razmere v socialno varstvenem zavodu ne dopuščajo ali omogočajo varne obravnave, prav tako pa razmere v bolnišnici ne omogočajo hospitalizacije v njej, koordinatorja v povezavi z vodstvi občin, civilno zaščito ter vodstvi bolnišnic organizirajo dodatne lokacije za obravnavo COVID-19 pozitivnih oskrbovancev.

Potek koronavirusne bolezni

COVID-19 lahko pri določenih bolnikih predstavlja akutno dogajanje v sklopu siceršnjega poteka neozdravljive, kronične napredovale bolezni. V določenih primerih ni mogoče slediti samo ustaljenim paliativnim priporočilom, ampak je ukrepanje potrebno prilagoditi akutni situaciji. To velja predvsem za lajšanje občutka težkega dihanja in hropenje.

V pomoč pri odločitvah so informacije na spletnih naslovih za bolnike z napredovalo rakavo boleznijo s priporočili:

  1. Spletna stran za pomoč zdravstvenim delavcem v obdobju COVID-19. V pripravi je tudi »Posvet z zdravnikom paliativne oskrbe za bolnike v domačem okolju ali DSO«
  2. Praktična navodila pri oskrbi umirajočih v obdobju pandemije s COVID-19: obravnava simptomov v obdobju umiranja; Knjižica zdravil v podpornem in paliativnem zdravljenju itd.

Tehnična podpora:

v DSO je treba določiti operativno osebo, ki bo učinkovito reševala probleme tehnične narave, ki se bodo zanesljivo pojavljali.

Osebna varovalna oprema, ki je na voljo (OVO):

priporočljivo je, da je v vseh DSO-jih OVO čim bolj enotna. Za zagotavljanje OVO v socialno varstvenih zavodih je zadolženo Ministrstvo za zdravje oz. Civilna zaščita.

Seti za odvzem brisa na COVID-19:

Socialno varstveni zavod poskrbi za dostopnost setov za jemanje brisa. Pri jemanju brisa je potrebno slediti dokumentu »Algoritem odvzema brisa na COVID-19 v socialno varstvenih zavodih« z dne 25.3.2020, ki je sestavni del dokumenta MZ »Izvajanje odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19«.

Postopek odvzema brisa

V primeru suma COVID okužbe naj bris ob uporabi minimalne OVO vzame oseba, ki je bila z oskrbovancem v stiku že pred nastankom suma. Če osebje ni usposobljeno za odvzem brisa ali če oskrbovanec močno kašlja, je potrebna uporaba celotnega seta OVO.

  1. Oskrbovanec naj po odvzemu brisa ostane v DSO v coni 2: sum na COVID – siva cona.
  2. Po razjasnitvi stanja se oskrbovanca glede na rezultat znotraj DSO premesti bodisi v cono 1 ali v cono 3. Zdravljenje vodi domski zdravnik, ki lahko glede na potrebe zaprosi zunanjo pomoč.

Oskrbovancev naj se v nobenem primeru ne seli ali vozi iz DSO brez predhodnega dogovora z ZD ali bolnišnico!

BV_CerfOznake_EN15224_B