Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

O NAS

 

DONACIJE

 

POSLOVANJE UKCL

 

JAVNE OBJAVE IN NAROČILA

 

Javno zbiranje ponudb

 

Evidenčna naročila

 

Javne objave

 

MEDIJI IN JAVNOST

 

OBVESTILA

 

ZAPOSLITEV

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NAŠI USPEHI IN DOSEŽKI

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

REKLAMACIJE RAČUNOV

 

POVEZAVE

 

HELIPORT

 

ZEMLJEVID STAVB

 
  Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnin v Termah Čatež 11.11.2020

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMIČNIN

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb

Univerzitetni klinični center Ljubljana (v nadaljevanju: UKC Ljubljana), Zaloška cesta 2, Ljubljana, upravljavec premičnin.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja treh počitniških hišk v turistično-rekreacijskem kompleksu TERME ČATEŽ, d.d..

Počitniške hišice stojijo na nepremičnini, parc. št. 541/34, k.o. 1297 Mostec (ID znak: 1297 541/34). Lastnik nepremičnine oziroma zemljišča, parc. št. 541/34 k.o. 1297 Mostec, so Terme Čatež d.d..

1. Počitniška hiška, št. 105, na naslovu Topliška cesta 50, 8251 Čatež ob Savi (po podatkih GURS, št. stavbe 41, k.o. 1297 Mostec) v velikosti 25,8 m2 neto tlorisne površine.

Izhodiščna cena znaša 7.200,00 EUR.      

2. Počitniška hiška, št. 73, na naslovu Topliška cesta 51a, 8251 Čatež ob Savi (po podatkih GURS, št. stavbe 42, k.o. 1297 Mostec ) v velikosti 24,0 m2 neto tlorisne površine.

Izhodiščna cena znaša 9.300,00 €.

3. Počitniška hiška, št. 72, na naslovu Topliška cesta 51, 8251 Čatež ob Savi (po podatkih GURS, št. stavbe 47, k.o. 1297 Mostec) v velikosti 21,0 m2 neto tlorisne površine.

Ponudbena cena za navedene premičnine ne sme biti nižja od ocenjene vrednosti.

Varščina znaša 10% ocenjene vrednosti.

Na ponudbeno ceno najugodnejši ponudnik plača še DDV.

Ponudba mora biti veljavna še najmanj 60 dni od poteka roka za oddajo ponudbe. Ponudbe, ki bodo veljavne manj, kot je zahtevano oziroma roka veljavnosti ne bodo vsebovale, bodo izločene.

Dokumentacija z vsemi dokazili mora biti poslana tako, da jo organizator prejme najkasneje do dne 4.12.2020 do 15.00 ure. V tem primeru se šteje, da je ponudbo pravočasna.

Kontaktna oseba za več informacij je g. Iztok Sedej – iztok.sedej@kclj.si.

JAVNO ZNIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMIČNIN

Priloge:

- kupoprodajna pogodba 72

- kupoprodajna pogodba 73

- kupoprodajna pogodba 105

 

BV_CerfOznake_EN15224_B