Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

O NAS

 

DONACIJE

 

POSLOVANJE UKCL

 

JAVNE OBJAVE IN NAROČILA

 

Javno zbiranje ponudb

 

Evidenčna naročila

 

Javne objave

 

MEDIJI IN JAVNOST

 

OBVESTILA

 

ZAPOSLITEV

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NAŠI USPEHI IN DOSEŽKI

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

REKLAMACIJE RAČUNOV

 

POVEZAVE

 

HELIPORT

 

ZEMLJEVID STAVB

 
  Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine 23.2.2021

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2,  Ljubljana, skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, upravljavec nepremičnin.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

Nepremičnina ID znak: parcela 1738 432, v deležu 219/10000, ki v naravi predstavlja

10 samskih sob na naslovu Celovška cesta 264, 1000 Ljubljana, v stavbi št. 1394, in sicer:

•           soba številka 412 v velikosti 19,2 m2 v 4. nadstropju, ID št. 1738 - 1394 – 151,

•           soba številka 423 v velikosti 19,2 m2 v 4. nadstropju, ID št. 1738 - 1394 – 162,

•           soba številka 501 v velikosti 19,2 m2 v 5. nadstropju, ID št. 1738 - 1394 – 178,

•           soba številka 502 v velikosti 19,2 m2 v 5. nadstropju, ID št. 1738 - 1394 – 179,

•           soba  številka 512 v velikosti 19,2 m2 v 5. nadstropju, ID št. 1738 - 1394 – 189,

•           soba  številka 515 v velikosti 19,2 m2 v 5. nadstropju, ID št. 1738 - 1394 – 192,

•           soba  številka 517 v velikosti 19,2 m2 v 5. nadstropju, ID št. 1738 - 1394 – 194,

•           soba  številka 518 v velikosti 19,2 m2 v 5. nadstropju, ID št. 1738 - 1394 – 195,

•           soba  številka 622 v velikosti 19,2 m2 v 6. nadstropju, ID št. 1738 - 1394 – 237,

•           soba  številka 737 v velikosti 19,2 m2 v 7. nadstropju, ID št. 1738 - 1394 – 290.

Navedene nepremičnine se prodajajo kot celota.

Izhodiščna cena znaša 473.000,00 €.

Ponudbena cena za navedeno nepremičnino ne sme biti nižja od 473.000,00 EUR

Varščina znaša 10 % oz. 47.300,00 EUR.

Na ponudbeno ceno najugodnejši ponudnik plača še 2% davek na promet z nepremičninami.

Ponudba mora biti veljavna še najmanj 60 dni od poteka roka za oddajo ponudbe. Ponudbe, ki bodo veljavne manj, kot je zahtevano oziroma roka veljavnosti ne bodo vsebovale, bodo izločene.

Dokumentacija z vsemi dokazili mora biti s priporočeno pošiljko poslana tako, da jo organizator prejme najkasneje do dne 19.3.2021 do 15.00 ure. V tem primeru se šteje, da je ponudba pravočasna. Za vrstni red ponudb se upošteva datum in čas poštnega žiga.

Kontaktna oseba za več informacij je g. Iztok Sedej – iztok.sedej@kclj.si.

- JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN S PRILOAGAMI

- KUPOPRODAJNA POGODBA