Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

O NAS

 

DONACIJE

 

POSLOVANJE UKCL

 

JAVNE OBJAVE IN NAROČILA

 

MEDIJI IN JAVNOST

 

Monitor UKCL

 

Sporočila za javnost

 

Arhiv

 

Časopis UKCL

 

Celostna grafična podoba

 

O zdravstvenem stanju pacientov

 

OBVESTILA

 

ZAPOSLITEV

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NAŠI USPEHI IN DOSEŽKI

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

REKLAMACIJE RAČUNOV

 

POVEZAVE

 

HELIPORT

 

ZEMLJEVID STAVB

 

ZAUPNIK ZA PRIJAVITELJE NEPRAVILNOSTI

 

ZADOVOLJSTVO PACIENTOV

 
  Pojasnilo UKCL v zvezi z razpisom za radiološke naprave 3.6.2023

Spoštovani, v zvezi z dopisom HG Holdinga, ki opozarja na sporen razpis, domnevno prilagojen znova za enega ponudnika, in sicer SIEMENS Helthcare d.o.o., v UKC Ljubljana pojasnjujemo sledeče:

Javno naročilo poteka v skladu z ZJN-3, na najbolj pregleden način, po odprtem postopku, po katerem je razpis objavljen tako na portalu javnih naročil RS kot na »evropskem« portalu javnih naročil (Portal TED, v katerem so objavljena evropska javna naročila) s 35 dnevnim rokom za prejem ponudb. V fazi objave razpisa smo s strani potencialnih ponudnikov prejeli več kot 60 vprašanj, na katera smo odgovorili in tudi na ta način spreminjali zahteve UKCL, z namenom, da bodo razpisni kriteriji sprejemljivi za potencialne ponudnike na trgu.

V predrazpisni fazi javnega naročila je bila izvedena analiza trga, v kateri je UKCL prejel 4 ponudbe, ki jih je upošteval pri ocenjeni vrednosti nabave, pri čemer je potrebno upoštevati, da razpis vključuje poleg nakupa opreme, tudi odvoz stare opreme, pripravo prostorov za novo opremo in vzdrževanje nabavljene opreme. Hkrati so na podlagi ocenjene vrednosti in glede na razpoložljiva sredstva zavoda s strani vodstva UKCL določena zagotovljena sredstva, ki so bila v konkretnem primeru nižja od ocenjene vrednosti, kar pomeni, da bo v primeru prejetih ponudb, ki presegajo zagotovljena sredstva, postopek zaključen z neizborom oziroma bomo nadaljevali postopek s pogajanji ter na ta način zagotovili gospodaren nakup.

Tudi v primeru samo enega ponudnika le-ta ne bo izbran, če prejeta ponudba presega zagotovljena sredstva UKCL.

Predstavljen način zagotavlja, da bo nabava opreme izvedena pregledno in gospodarno.

V konkretnem primeru je ponudbo v razpisnem roku oddal Siemens Healthcare, hkrati smo prejeli revizijski zahtevek, kar pomeni, da je postopek ustavljen oziroma bomo s postopkom strokovnega in pravnega pregleda prejetih ponudb nadaljevali, po preučiti revizijskega zahtevka. Razpisna komisija bo preučila prejeto revizijo, podala mnenje in odpravila dvome pred nadaljevanjem postopka javnega naročila.

Člani razpisne komisije so radiološki inženirji iz različnih oddelkov UKC Ljubljana (Ortopedska klinika, Pediatrična klinika, Klinični inštitut za radiologijo, Klinični oddelek za žilne bolezni, Nevrološka klinika). Radiološki inženirji so se uskladili, da opremo, ki je predmet javnega naročila v UKCL potrebujemo, kar lahko objektivno utemeljijo s strokovnimi kriteriji razpisne dokumentacije. Ocenjujemo, da so razpisni kriteriji pripravljeni na način, da ne omejujejo konkurence na trgu, kar pomeni, da je razpis odprt za prijavo več potencialnih dobaviteljev.

Naprave (7 kos), ki so predmet javnega naročila, so namreč iztrošene, dotrajane in tehnološko zastarele (najstarejša naprava, ki bo zamenjana, je iz leta 1998, za dve napravi nam 30. 9. poteče uporabno dovoljenje, stroški popravil so visoki, naprave so zaradi okvar večkrat v nedelovanju, ni več podpore z rezervnimi deli).

V primeru ostalih pritožb bomo le-te natančno preučili, o ugotovitvah obvestili zainteresirano javnost in ob morebitnih nepravilnostih tudi ustrezno ukrepali.

UKC Ljubljana