Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

O NAS

 

Poslanstvo vizija cilji

 

Zgodovinski mejniki

 

Osebna izkaznica UKCL

 

Vodstvo in uprava UKCL

 

Katalog informacij javnega značaja

 

Svet zavoda UKCL

 

Statut UKCL

 

O spletni strani

 

Časopis UKCL

 

JAVNA NAROČILA

 

POSLOVANJE UKCL

 

MEDIJI IN JAVNOST

 

ISKANJE ZAPOSLITVE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NOVICE

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

REKLAMACIJE RAČUNOV

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

HELIPORT

 

ZEMLJEVID STAVB

 

Poslanstvo vizija cilji

Poslanstvo

Poslanstvo UKCL izhaja iz javnih pooblastil in pristojnosti ter odgovornosti, zaradi katerih ga je država ustanovila. Poslanstvo UKCL kot terciarne bolnišnice je biti in ostati vodilna strokovna, pedagoška in znanstvena ustanova slovenskega zdravstva. To vključuje tudi mednarodno primerljiv in na znanstvenih dokazih temelječ razvoj vseh bolnišničnih specialnosti, ki jih Slovenija potrebuje, uvajanje in izvajanje najzahtevnejših oblik zdravljenja in posredovanje znanja drugim zdravstvenim ustanovam in posameznikom. Poslanstvo UKCL kot sekundarne bolnišnice je, da za prebivalce svoje regije zagotavlja vse sekundarne bolnišnične storitve z enako dostopnostjo, kot jo uživajo prebivalci drugih regij. Za prebivalce Slovenije se ti poslanstvi kažeta v izvajanju visoko strokovne, dostopne, kakovostne, varne, prijazne in učinkovite zdravstvene oskrbe.

Vizija

Vizija UKCL je ostati najbolj kakovostna in varna bolnišnica, želeno mesto zdravljenja za bolnike, motivirajoče delovno okolje za zaposlene, privlačno mesto izobraževanja zdravstvenih strokovnjakov ter center sodobnih raziskav, ki bo pritegnil in zadržal najboljše raziskovalce. Opredeljene imamo tudi strateške cilje UKCL ( Strategija razvoja UKCL, Program dela in Finančni načrt za l. 2013, Program dela in Finančni načrt za l. 2014…).

 

 Vodila in cilji

Strateški cilji UKCL (Strategija razvoja):

Referenčna evropska bolnišnica (krepitev terciarne dejavnosti in referenčnosti ustanove ter postopno ločevanje terciarne in sekundarne dejavnosti, krepitev razvojno raziskovalnega dela, razvoj v vrhunski interdisciplinarni učni center, ohranjanje in krepitev ugleda UKCL, pridobitev mednarodne akreditacije).

Pacient v središču pozornosti (izboljšanje kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe, izboljšanje zadovoljstva pacientov, širitev programov na dejavnostih z dolgimi čakalnimi dobami, zagotovitev enake dostopnosti do zdravstvene oskrbe vsem pacientom, vzpostavitev partnerskega odnosa z uporabniki zdravstvenih storitev – vključevanje pacientov v soodločanje).

Učinkovita organizacija in upravljanje (vzpostavitev sodobne, učinkovite in fleksibilne organiziranosti in izboljševanje učinkovitosti upravljanja; povečanje storilnosti dela in racionalizacija stroškov; doseganje finančne trdnosti in s tem dolgoročne stabilnosti poslovanja UKCL; vzpostavitev in vzdrževanje sistema celovite kakovosti in varnosti; uvajanje kliničnih poti; investicije za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za opravljanje dejavnosti in izboljšanje tehnološke opremljenosti UKCL; razvoj sodobne informacijske tehnologije; doseganje ravnotežja med zdravstvenimi potrebami okolja in razpoložljivimi viri; izboljšanje tehnične infrastrukture; večji pretok informacij in graditev pozitivnih odnosov z javnostmi).

Motivirani in usposobljeni zaposleni (zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture ter stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja, vzpostavitev učinkovitega upravljanja s človeškimi viri; usposabljanje zaposlenih za vodenje in upravljanje UKCL, zagotavljanje pogojev za raziskovalno razvojno delo, inovativnost zaposlenih…).

Odgovornost do okolja(ohranjanje naravovarstvene odgovornosti do okolja, požarne varnosti in varstva pred sevanji…).

Za vsak strateški cilj so opredeljene strateške aktivnosti, kazalniki uspešnosti, odgovorne osebe in časovni okvir za izvedbo. Določena poslovna področja imajo še podrobneje razdelane svoje Strateške razvojne programe. Deset konkretnih ciljev UKCL, ki izhajajo iz strateških usmeritev se vsako leto načrtuje (številčno opredeli) v Letnem načrtu UKC Ljubljana in spremlja preko uravnoteženega sistema kazalnikov uspešnosti (BSC – vidik pacientov in drugih odjemalcev storitev UKCL, finančni vidik, vidik procesov, vidik razvoja in rasti.

VIDIK PACIENTOV

  • Zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe pacientov 24 ur na dan (izidi zdravljenj – bolnišnična umrljivost; obvladovanje varnostnih incidentov – okužbe, padci, preležanine...) 
  • Zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev (obvladovanje čakalnih dob, zagotavljanje enakopravne obravnave pacientov)
  • Povečati zadovoljstvo pacientov – ankete, pohvale, pritožbe (izkušnje pacientov s storitvami oz. oskrbo v UKCL)
  • Povečati zadovoljstvo odjemalcev izobraževalnih storitev (študenti, specializanti…) - ankete

FINANČNI VIDIK

  • Uravnoteženo finančno poslovanje (prihodki = odhodki) - čim manjše odstopanje realizacije od programa dogovorjenega z ZZZS, obvladovanje neplačanih programov
  • Rast - obvladovanje prihodkov (pridobivanje novih programov, obvladovanje - širjenje obsega obstoječih, obvladovanje podcenjenosti programov  (ustrezne cene storitev UKCL), ustrezno evidentiranje in kodiranje  izvedenih storitev – povprečno število diagnoz na SPP (3,5 – v tujini  med 4 in 6), prihodki izven javnega financiranja  (trženje samoplačniških programov…), pridobivanje donacij (internet – obrazec, objava donatorjev…)
  • Obvladovanje odhodkov (obvladovanje cen materialov in storitev;obvladovanje obsega in strukture porabe materiala in storitev;  izkoriščenost kadra, medicinske opreme, infrastrukture (zasedenost postelj..); obvladovanje ležalne dobe; obvladovanje neželenih dogodkov…)

VIDIK PROCESOV

  • Učinkovita zdravstvena obravnava pacientov (klinične poti, smernice, učinkovite in uspešne metode dela; izkoriščenost kadra, opreme, infrastrukture…)

VIDIK RAZVOJA IN RASTI

  • Zagotoviti motiviran in usposobljen kader (znižanje absentizma zaposlenih v UKCL, izboljšanje organizacijske klime zaposlenih in  zadovoljstvo zaposlenih po SiOK, ustrezna kadrovska struktura…)
  • Razvoj in uvajanje novega znanja in novih metod zdravljenja v prakso (število novo razvitih metod dela; projekti AARS, terciarni projekti, mednarodni projekti;  mladi raziskovalci; število kliničnih točk/zdravnika;  objave v revijah SCI COBISS.