Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

O NAS

 

Vizija poslanstvo cilji

 

Zgodovinski mejniki

 

Osebna izkaznica UKCL

 

Vodstvo in uprava UKCL

 

Informacije javnega značaja

 

Svet zavoda UKCL

 

Seznanitve Sveta zavoda

 

Statut UKCL

 

O spletni strani

 

Časopis UKCL

 

KUD

 

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

 

Ocena nesorazmernega bremena in izjava o dostopnosti

 

DONACIJE

 

POSLOVANJE UKCL

 

JAVNE OBJAVE IN NAROČILA

 

MEDIJI IN JAVNOST

 

OBVESTILA

 

ZAPOSLITEV

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NAŠI USPEHI IN DOSEŽKI

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

REKLAMACIJE RAČUNOV

 

POVEZAVE

 

HELIPORT

 

ZEMLJEVID STAVB

 

ZAUPNIK ZA PRIJAVITELJE NEPRAVILNOSTI

 

ZADOVOLJSTVO PACIENTOV

 

KAKOVOST IN VARNOST ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE

 

Svet zavoda UKC Ljubljana

Univerzitetni klinični center Ljubljana upravlja svet zavoda UKCL, ki ima 7 članov. Svet zavoda UKCL sestavljajo predstavniki:

 • ustanovitelja: 4 člani
 • zaposlenih: 1 član
 • uporabnikov:: 1 član
 • zavarovancev: 1 član.

Člani sveta zavoda UKCL

Predstavniki ustanovitelja

 • mag. Irma Gubanec
 • Tomaž Slana
 • mag. Igor Alfirević,
 • Suzana Bolčič Agostini.

Predstavnik zaposlenih

 • prim.mag. Matjaž Turel, dr.med.

Predstavnik zavarovancev

 • Bojan Ivanc

Predstavnik uporabnikov

 • Gorazd Plevnik

Naloge sveta UKCL

Naloge sveta UKCL so:

 • sprejema statut s soglasjem ustanovitelja in druge splošne akte, če ni s tem statutom določeno, da jih sprejema generalni direktor UKCL,
 • sprejema programe dela, razvoja in nabav, investicij in naložb ter spremlja njihovo izvrševanje,
 • sprejema finančni načrt UKCL,
 • sprejema zaključni račun UKCL in odloča o razporejanju presežka prihodkov nad odhodki,
 • v primeru presežka odhodkov nad prihodki sprejme sanacijski program za njegovo pokrivanje,
 • sprejme merila in elemente za razdeljevanje sredstev, pridobljenih iz naslova zdravstvenega zavarovanja,
 • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 • predlaga ustanovitelju odtujitev oziroma spremembo namembnosti uporabe nepremičnin,
 • daje ustanovitelju in generalnemu direktorju UKCL pobude, predloge in mnenja o posameznih vprašanjih iz njune pristojnosti,
 • imenuje in razrešuje generalnega direktorja UKCL v soglasju z ustanoviteljem,
 • imenuje in razrešuje strokovnega direktorja UKCL,
 • razpiše volitve v Svet UKCL,
 • obravnava pobudo za izločitev organizacijske enote iz UKCL,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom, podzakonskimi akti, ustanovitvenim aktom ali tem statutom,
 • izvaja ustanoviteljske pravice pri pravnih osebah, katerih ustanovitelj je, v skladu z aktom o ustanovitvi.

 

Poslovnik o delu sveta zavoda UKC Ljubljana 13.9.2023

Posodobljeno: 08.03.2024