Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

O NAS

 

Vizija poslanstvo cilji

 

Zgodovinski mejniki

 

Osebna izkaznica UKCL

 

Vodstvo in uprava UKCL

 

Informacije javnega značaja

 

Svet zavoda UKCL

 

Seznanitve Sveta zavoda

 

Statut UKCL

 

O spletni strani

 

Časopis UKCL

 

Politika zasebnosti

 

DONACIJE

 

POSLOVANJE UKCL

 

JAVNE OBJAVE IN NAROČILA

 

MEDIJI IN JAVNOST

 

OBVESTILA

 

ZAPOSLITEV

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NAŠI USPEHI IN DOSEŽKI

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

REKLAMACIJE RAČUNOV

 

POVEZAVE

 

HELIPORT

 

ZEMLJEVID STAVB

 

Svet zavoda UKC Ljubljana

Univerzitetni klinični center Ljubljana upravlja svet zavoda UKCL, ki ima 11 članov. Svet zavoda UKCL sestavljajo predstavniki:

 • ustanovitelja: 6 članov 
 • delavcev: 3 člani
 • mesta Ljubljana: 1 član
 • zavarovancev: 1 član.

Člani sveta zavoda UKCL

Predstavniki ustanovitelja

 • Matjaž Trontelj, predsednik sveta,
 • mag. Alenka Bradač,
 • mag. Darko Čander,
 • Nejc Kolmančič,
 • dr. Viljem Kovač,
 • Peter Kramberger.

Predstavniki zaposlenih

 • dr. Marko Jug, 
 • Martin Čeh, podpredsednik sveta,
 • Marko Turenšek.

Predstavnik mesta Ljubljana

 • Rudi Dolšak

Predstavnik uporabnikov

 • Samo Fakin

Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije. Predstavnike delavcev volijo zaposleni v UKCL. Za člana sveta UKCL ne more biti izvoljen delavec, ki je skladno s tem statutom imenovan za mandatno obdobje. Predstavnika mesta Ljubljana imenuje mestni svet Mestne občine Ljubljana. Predstavnika zavarovancev imenuje ZZZS. Predsednika sveta UKCL se izvoli med predstavniki ustanovitelja, namestnika predsednika pa med predstavniki zaposlenih.

Naloge sveta UKCL

Naloge sveta UKCL so:

 • sprejema statut s soglasjem ustanovitelja in druge splošne akte, če ni s tem statutom določeno, da jih sprejema generalni direktor UKCL,
 • sprejema programe dela, razvoja in nabav, investicij in naložb ter spremlja njihovo izvrševanje,
 • sprejema finančni načrt UKCL,
 • sprejema zaključni račun UKCL in odloča o razporejanju presežka prihodkov nad odhodki,
 • v primeru presežka odhodkov nad prihodki sprejme sanacijski program za njegovo pokrivanje,
 • sprejme merila in elemente za razdeljevanje sredstev, pridobljenih iz naslova zdravstvenega zavarovanja,
 • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 • predlaga ustanovitelju odtujitev oziroma spremembo namembnosti uporabe nepremičnin,
 • daje ustanovitelju in generalnemu direktorju UKCL pobude, predloge in mnenja o posameznih vprašanjih iz njune pristojnosti,
 • imenuje in razrešuje generalnega direktorja UKCL v soglasju z ustanoviteljem,
 • imenuje in razrešuje strokovnega direktorja UKCL,
 • razpiše volitve v Svet UKCL,
 • obravnava pobudo za izločitev organizacijske enote iz UKCL,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom, podzakonskimi akti, ustanovitvenim aktom ali tem statutom,
 • izvaja ustanoviteljske pravice pri pravnih osebah, katerih ustanovitelj je, v skladu z aktom o ustanovitvi.