Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

O NAS

 

Vizija poslanstvo cilji

 

Zgodovinski mejniki

 

Osebna izkaznica UKCL

 

Vodstvo in uprava UKCL

 

Informacije javnega značaja

 

Svet zavoda UKCL

 

Statut UKCL

 

O spletni strani

 

Časopis UKCL

 

KUD

 

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

 

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

 

Ocena nesorazmernega bremena in izjava o dostopnosti

 

DONACIJE

 

POSLOVANJE UKCL

 

JAVNE OBJAVE IN NAROČILA

 

MEDIJI IN JAVNOST

 

OBVESTILA

 

ZAPOSLITEV

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NAŠI USPEHI IN DOSEŽKI

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

REKLAMACIJE RAČUNOV

 

POVEZAVE

 

HELIPORT

 

ZEMLJEVID STAVB

 

ZAUPNIK ZA PRIJAVITELJE NEPRAVILNOSTI

 

ZADOVOLJSTVO PACIENTOV

 

KAKOVOST IN VARNOST ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE

 

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV


OBMOČJE VIDEONADZORA


•    Upravljavec zbirke osebnih podatkov: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, 01 522 7100, soj@kclj.si


•    Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO), če je imenovana: Sonja Štramec Nemec, 01 522 2043, sonja.stramec.nemec@kclj.si (po pooblastilu)


•    Namen obdelave osebnih podatkov: Videonadzorni sistem se uporablja za zagotavljanje varnosti zaposlenih, pacientov in drugih obiskovalcev UKCL, za zagotavljanje varovanja premoženja UKCL, premoženja pogodbenih strank UKCL in premoženja prisotnih v UKCL, preprečevanje vandalizma, preprečevanja ogrožanja zdravja ljudi in okolja, zaradi nadzora nad vstopajočimi in nadzora nad registracijo delovnega časa.


•    Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 77. in 78. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22), alineje (e) 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)


•    Obrazložitev zakonitih interesov*: /


•    Uporabniki ali kategorije uporabnikov** osebnih podatkov, če obstajajo: 
Zunanja varnostna služba. Posnetki se lahko na podlagi odredbe tudi posredujejo Policiji in drugim upravičenim državnim organom. 


•    Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: 
Podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 


•    Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: Posnetki se hranijo največ 3 mesece od dneva nastanka.

•    Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: Pravice do popravka zaradi narave videonadzora ni, prav tako ni pravice do prenosljivosti, ostale pravice posameznik ima. 


•    Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).


•    Informacije o tem:
o    ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.
o    ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Ne.
•    Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: 


Ni avtomatiziranega sprejemanja odločitev. 
 

 * Točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe.
  ** Točka (9) člena 4 Splošne uredbe.
 

Posodobljeno: 06.03.2024