Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

O NAS

 

DONACIJE

 

POSLOVANJE UKCL

 

JAVNE OBJAVE IN NAROČILA

 

MEDIJI IN JAVNOST

 

OBVESTILA

 

ZAPOSLITEV

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NAŠI USPEHI IN DOSEŽKI

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

REKLAMACIJE RAČUNOV

 

POVEZAVE

 

HELIPORT

 

ZEMLJEVID STAVB

 

ZAUPNIK ZA PRIJAVITELJE NEPRAVILNOSTI

 

ZADOVOLJSTVO PACIENTOV

 

KAKOVOST IN VARNOST ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE

 

Zaupnik za prijavitelje nepravilnosti

Obrazec za prijavo nepravilnosti

Skladno z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (v nadaljevanju ZZPri; Uradni list RS, št. 16/23) je generalni direktor za zaupnika imenoval Petro Štupica, univ. dipl. prav., iz Službe za korporativno varnost, za namestnika v njeni odsotnosti pa Dejana Škofica, mag. var., in Danijela Kozamernika iz iste službe. S 1. 5. 2023 je začel veljati tudi Pravilnik o zaščiti prijaviteljev ter oseb, ki jih prijave zadevajo (PR UKCL 0158). 


Prijave se lahko oddajo pisno na spletni naslov zvizgac@kclj.si, po navadni pošti na naslov Služba za korporativno varnost, Vrazov trg 1, s pripisom »za zaupnika – ne odpiraj«, ter po telefonu na 041 380 549 v času uradnih ur. Osebno se lahko prijavo odda po dogovoru z zaupnikom. Za prijavo je priporočljivo izpolniti priloženi obrazec. 


Uradne ure za oddajo prijave preko telefona so v sredo med 11:00 in 13:00 uro. 

 Če sumite, da je v UKCL prišlo do kršitve predpisov, se lahko poslužite vseh navedenih možnosti za prijavo. Zaupnik bo poskrbel, da se bodo kršitve iz utemeljenih prijav odpravile oziroma da se preprečijo prihodnje kršitve, pri tem pa zaupnik ne bo razkril vaše identitete. V primeru povračilnih ukrepov boste deležni zaščite po ZZPri. 

  Prijava nepravilnosti ni namenjena nepravilnostim, ki so se zgodile zunaj delovnega okolja ter pri npr. reševanju sporov med sodelavci, mobingu in podobno, za kar se, prosimo, obrnite na že vzpostavljene poti – zaupnika za nenasilje. 

  Zaupnik obravnava tudi anonimne prijave; v takem primeru lahko povratno informacijo prejmete le, če v prijavi opredelite, na kakšen način vas lahko zaupnik kontaktira. 

  Zaupnik bo po prejemu prijave izvedel predhodni preizkus zakonskih pogojev v sedmih (7) dneh ter o odločitvi, ali bo prijavo obravnaval, obvestil prijavitelja. V primeru, da prijavo sprejme, lahko kontaktira prijavitelja za več podatkov glede prijave. Zaupnik lahko za pomoč pri preiskavi prosi tudi druge zaposlene v organizaciji, pri čemer podatkov o prijavitelju z njimi ne deli. Z vsebino prijave bo seznanjena tudi oseba, na katero se prijava nanaša, da bo lahko sodelovala v postopku, če bo to potrebno, seveda pa tudi tej osebi ne bo izdana identiteta prijavitelja. V primeru ugotovljene kršitve bo zaupnik nemudoma ukrepal, po potrebi pa o kršitvi obvestil pristojne organe. Ob zaključku postopka bo zaupnik prijavitelja seznanil z izidom postopka in ukrepih, v primeru, da postopek ne bo končan v 3 mesecih, pa bo v tem roku prijavitelju poročal o stanju prijave. 

  Prijavitelj je upravičen do zaščite po ZZPri, če: 

je zaposlen v subjektu, v katerem prijavlja kršitev, oziroma je v njem prostovoljec, pripravnik, vajenec, pogodbeni delavec, študent, sodeluje v razpisnih postopkih v vlogi kandidata, opravlja funkcijo, je delničar, član nadzornega ali upravnega organa oziroma drugače sodeluje v dejavnosti pravne ali fizične osebe, ki jo izvajajo samozaposlene osebe na podlagi pogodbe, oziroma dela pod nadzorom in vodstvom zunanjih izvajalcev, podizvajalcev ali dobaviteljev, ne glede na plačilo in ne glede na to, ali se je razmerje že končalo ali se šele vzpostavlja s postopkom zaposlovanja ali pogajanji pred podpisom pogodbe (7. točka 4. člena ZZPri); 
je prijavil kršitev oziroma sum o dejanski ali morebitni kršitvi predpisov, ki se je ali se bo zelo verjetno zgodila v subjektu iz prve alineje; 
prijava ni očitno neutemeljena; 
prijavljena kršitev še traja oziroma je prenehala pred manj kot dvema letoma (tretji odstavek 5. člena ZZPri); 
je s strani subjekta iz prve alineje deležen povračilnih ukrepov. 

  Prijavitelj informacijo o kršitvi poda neposredno z uporabo zunanje poti za prijavo, če notranja pot za prijavo ni vzpostavljena, če notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati, ali če prijavitelj meni, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov. 

  Organi za zunanjo prijavo

 1. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve, 
 2. Agencija za trg vrednostnih papirjev, 
 3. Agencija za varstvo konkurence,
 4. Agencija za varnost prometa,
 5. Agencija za zavarovalni nadzor,
 6. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem,
 7. Banka Slovenije,
 8. Državna revizijska komisija,
 9. Finančna uprava,
 10. Tržni inšpektorat,
 11. Urad za preprečevanje pranja denarja,
 12. Informacijski pooblaščenec,
 13. Inšpekcija za informacijsko varnost,
 14. Inšpekcija za sevalno in jedrsko varnost,
 15. Inšpekcija za varstvo pred sevanji,
 16. Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
 17. Inšpektorat za delo,
 18. Inšpektorat za javni sektor,
 19. Inšpektorat za okolje in prostor,
 20. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke,
 21. Organi nadzora v skladu s predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji,
 22. Zdravstveni inšpektorat,
 23. Slovenski državni holding in
 24. Komisija za preprečevanje korupcije.  
Posodobljeno: 22.08.2023